English A A A A A

1. Generelle bestemmelser

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

 

1.1 Grunnlag

Gebyrregulativet for de tekniske tjenestene omfatter gebyrtjenestene arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø, kart og oppmåling, og for vann-, avløp og feiing.

Grunnlaget for gebyrregulativet er kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Av byggesaksgebyret skal anslagsvis 10 % dekke kostnader knyttet til tilsyn, jf. plan- og bygningsloven.

I tillegg til disse gebyrene vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli krevd inn tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk, samt gebyrer på vegne av andre offentlige myndigheter, slik som tinglysningsgebyr.

Vann og avløpsgebyrer er også fastsatt med hjemmel i vass- og avløpsanleggslova, forurensningsforskriften, og lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Malvik kommune av 01.01.2011.

1.2 Hvilket regulativ gjelder?

Regulativet gjelder fra 1. januar 2021. For byggesaker, delingssøknader og oppmålingssaker benyttes regulativet som gjaldt da søknaden/rekvisisjonen ble mottatt. 

For plansaker beregnes gebyret fra det året saken førstegangsbehandles.  

For tilknytningsgebyr vann- og avløp benyttes regulativet som gjelder fra det tidspunktet bygget tilknyttes.

1.3 Betalingsbetingelser

Gebyret skal betales til Malvik kommune etter utarbeidet faktura. Etter forfall oversendes kravet til innfordring for rettslig inndriving, jf. lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav. Ved for sen betaling kan det kreves forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling.

Klage på vedtak i sak, eller søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr, utsetter ikke betalingsfristen.

1.4 Betalingsplikt og timesatser

Alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

For plansaker skal det avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret. Se ellers under Kapittel 3. PLANSAKER for betingelser for plansaker.

For søknader/arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde kan merarbeidet beregnes etter medgått tid.

Når gebyret beregnes etter medgått tid nyttes en sats på 1 240 kroner per time. På timesatser beregnes mva. i tillegg.

Det beregnes ikke mva. av behandlingsgebyrene, med unntak av gebyr fastsatt etter timebruk.

1.5 Ulovlig tiltak

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til timesats. Timesatser som punkt 1.4.

1.6 Sakkyndig bistand

I særlig tilfelle kan kommunen kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand. Gebyret skal dekke kostnadene.

1.7 Klageadgang og urimelig gebyr

Det er ikke klageadgang på gebyret i den enkelte sak som er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen, etter skriftlig søknad, fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen

Kommunens avgjørelse av søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og du kan klage til kommunen etter reglene i forvaltningsloven.

1.8 Avslag eller avvisning

Dersom en seksjoneringsbegjæring, bygge- eller delingssøknad fører til avslag, skal det betales normalt gebyr. Nedlegges det midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med saken, betales ikke gebyr.

For avslag eller avvisning av plansaker se punkt 3.11 Avvisning av planforslaget

1.9 Avbrutt sak

Det skal betales gebyr for saker og planforslag som avsluttes på grunn av manglende komplettering av søknadsmateriale eller ved trekking av søknad.

Betingelser for de ulike fagområdene er beskrevet under kapittel 2, 3, 7 og 8.

1.10 Annet

Alle tall i regulativet er i kroner.