English A A A A A
illustrasjon av gang- og sykkesti.

illustrasjon av gang- og sykkesti. Mrivserg

Gang- og sykkelstier

Generelt

Transportøkonomisk institutts rapport Gang- og sykkelvegnett i norske byer fra 2002 konkluderte med at nytten av et sammenhengende gang- og sykkelnett trolig er minst fire-fem ganger større enn kostnadene. Dette er knyttet til flere faktorer, blant annet reduserte helsekostnader, redusert støy og luftforurensning fra bil og reduserte parkeringskostnader.

Kalkulatorene til Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at hver time på sykkel gir en time mer i livslengde. Denne er basert på forskning fra bl.a. Danmark og Nederland.

En bevisst planlegging av gang-og sykkelveier i forhold sosial ulikhet i helse, kan bidra sterkt til å utjevne slike helseforskjeller. Forskning viser at det er større sosial kapital i gang- og sykkelbaserte områder enn i bilbaserte.( Leyden )

Status

Nær halvparten av de spurte i LEV VEL-undersøkelsen synes tilgjengeligheten til gang og sykkestier er god eller svært god. 17,2 % angir liten eller ingen tilgjengelighet.  Når det gjelder bruken, ser vi at bare 7,2 % aldri benytter gang og  sykkestier.

Adskilt adkomst fra veg for myke trafikanter, spesielt skolebarn, dvs. fortau og gang og sykkelveg vil i enkelte etablerte boligområder være en utfordring/begrensning for mulige tiltak på grunn av plasshensyn mellom veg og eiendom/hus

Ved utbygging av nye boligfelt etableres fortau eller gang og sykkelveg langs samleveger og adkomstveger. I boligfeltet på relativt korte blindveger aksepteres at gående og syklende benytter samme trafikkareal som biler.

Utfordringer

  • Veien langs Fv 874 forbi Aunkleiva og Auntrøa er smal og svingete, med til dels dårlig sikt. Det er stort behov for en gang og sykkelveg.
  • I deler av kommunen mangler sammenhengende gangadkomst fra boligfeltene til skoler og servicetilbud.