English A A A A A
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Folkehelsen påvirkes av det fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljøet vi lever i.

Generelt

Folkehelsen påvirkes av det fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljøet vi lever i. Det er en rekke miljøforhold som kan påvirke helsen, for eksempel støy, drikkevannskvalitet og luftkvalitet. Men også tilgang på friområder, stille soner, grøntområder, sykkelvei og andre nærmiljøkvaliteter har innvirkning.

Fysiske miljø handler blant annet om utemiljøet i form av trafikk, forurensning, tilgang til leke- og aktivitetsområder. Det handler også innemiljøet. Universell utforming er en del av det fysiske miljøet.

Det kjemiske og biologisk miljøet er for eksempel tilgangen til rent vann, beskyttelse av befolkningen mot smittsomme sykdommer, forurensning og stråling som radon.

Det sosiale miljøet kan være sosiale aktiviteter i nærmiljøet og tilgjengelighet til disse for kommunens innbyggere, uformelle møteplasser eller universelt utforma uteområder. Men det handler også om trygghet der du bor, oppholder deg og ferdes, kriminalitetsforebyggende arbeid og innsats mot å begrense skader og ulykker.

Utfordringer

Klimatilpasning 

I tillegg til å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, skal kommunen gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

Ifølge klimaprofil utarbeidet for Trøndelag, må vi tilpasse oss kraftigere nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, skred, endringer i flomforhold og flomstørrelser. I Norge kan klimaendringer medføre økt utbredelse av skadedyr og insekt, lengre pollensesonger og nye pollenallergier. Mer uvær med mye nedbør kan utløse flere skred med fare for ulykker, skader og dødsfall.

Badeplasser

Kvaliteten på badevannet i Malvik kommune er gjennomgående utmerket, og per idag er det kun Malvikbukta som vurderes å ha dårlig kvalitet.  

Når det er høy aktivitet på badeplasser, har kommunen mottatt klager på utilfredsstillende sanitære forhold, samt fulle søppeldunker. I dagene etter perioder med stor nedbør kan vi ved flere strender risikere forurensning med tarmbakterier. Dette på grunn av overløp av kloakk og avrenning fra jordbruk.

Drikkevann

Hovedutfordringene for vannforsyningen i Malvik kommune er:  

 •  å sikre nok vann til framtidig befolknings- og næringsutvikling
 •  å sørge for et tilfredsstillende nivå av forsyningssikkerhet
 •  å oppnå en fornyingsrate som sikrer et bærekraftig nivå av ytelse, kostnader og vedlikehold for systemet

Forurenset grunn og sjøbunn

Det er registrert forurenset sjøbunn utenfor Djupvasskaia i databasen for grunnforurensning. I tillegg finnes forurenset sjøbunn på Midtsand, i Hommelvikbukta og i Muruvika/Muruvikbukta. I tillegg kommer lokaliteter som Fylkesmannen følger opp på land og i sjø, herunder Skjenstad avfallsdeponi, deponi for kreosot i Mostadmark og Nygården kreosotimpregneringsverk.

Støy 

Det er støyproblemer knyttet til næringsvirksomhet i Muruvik og på Djupvasskaia. 

Luftforurensning 

Det har gjennom årene kommet mange klager på støvtransport fra Muruvik pukkverk ned mot bebyggelsen i Muruvik.  

Naturmangfold 

Dekningsgraden for kartlegging av naturtyper og naturmangfold er ikke god nok. Kommunen mangler kunnskap om viktig natur og økosystemene som de leverer.  

Kulturminner 

Arealendringer og endret bruk er noen av de viktigste påvirkningsfaktorene for kulturminner og kulturmiljøer. Malvik kommune har ikke fullført registrering av kulturminner. 

Turdrag 

I kommuneplanens arealdel er det lagt inn en hensynssone grønnstruktur for å bevare viktige rekreasjonsområder i kommunen. Tilgjengelighet til nærturområder  

Lekearealer 

Kommunen har ikke komplett oversikt over lekeplassene når det gjelder eierskap, beliggenhet, tilstand og juridisk status. Det medfører at det kan finnes lekeplasser hvor utstyret er i dårlig forfatning uten at eier er klar over det juridiske ansvaret som utløses ved en eventuell ulykke. 

Oppfølging og tiltak

Klimatilpasning

 • Utfordringene følges opp gjennom arbeidet med FNs bærekraftsmål og i alt arealplanarbeid, bl.a. gjennom krav til konsekvensutredninger før utbygging. 
   
 • Kommunale tiltak innarbeides i handlings- og økonomiplan. I planprogrammet skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende reguleringsplaner. 
   
 • Det er ikke meningen at kommunene skal utarbeide egne planer for klimatilpasning, men integrere dette hensynet i all planlegging. Den nye planretningslinjen pålegger kommunene å omtale klimatilpasning både i planstrategien, kommuneplanen og samfunnsdelen av kommuneplanen.  Kommunen deltar i Nettverk for klimatilpasning sammen med øvrig kommuner i Trøndelag i regi av Fylkesmannen i Trøndelag. 
   
 • Kart med oversikt over risiko for naturfare må oppdateres. 
   
 • Økosystemtjenester bør kartlegges, og det bør lages flomsonekart for vassdrag som utgjør en risiko.

Badeplasser

 • Malvik kommune overvåker badevannskvaliteten ved de fleste av kommunens badeplasser, og tar ukentlige prøver fra 11 steder i løpet av sommersesongen. 
   
 • Eventuelle utfordringer knyttet til sanitærforholdene møtes gjennom regelmessig service på sanitæranlegg og renhold på strendene, inkludert tømming av søppeldunker. Det er også viktig at opplysninger om eventuelt midlertidig redusert badevannskvalitet ligger oppdatert på kommunens hjemmesider, eventuelt skilte badeplassene.  
   
 •  Malvik kommunes Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019 -2030 beskriver strategi og prioriterte tiltak for å møte de identifiserte utfordringene. Strategien for å bedre badevannskvaliteten er å bygge nye renseanlegg og utbedre avløpsnettet slik at mindre kloakk slippes ut totalt sett. 
   
 • Overvåkning med badevannsprøver gir informasjon til innbyggerne (helsevern) og tilbakemelding til kommunen om behov for prioritering av tiltak dersom utslippene fra renseanlegg/pumpestasjoner/avløpsnettet forurenser/forsøpler/bryter med utslippstillatelser.

Drikkevann

Forurenset grunn og sjøbunn

 • Kommunen behandler og godkjenner tiltaksplaner for forurenset grunn ved bygg- og gravesaker.  Status for lokalitetene Malvik kommune følger i databasen Grunnforurensning må oppdateres. Bane NOR planlegger tiltak mot forurenset sjøbunn i Hommelvikbukta i 2020/2021.

Støy

 • Kommunen følger opp virksomheter og anlegg i tråd med kommunens ansvar og myndighet. Retningslinjer for støy legges til grunn i arealplanleggingen (T-1442). Kommunen samarbeider med Fylkesmannen i saker hvor denne har gitt egne utslippstillatelser. Trondheim kommune bistår Malvik kommune innenfor miljørettet helsevern.  

 Luftforurensning

 • Kommunen følger opp virksomheter og anlegg som påvirker luftkvaliteten med vilkår i tillatelser, tilsyn og pålegg innenfor kommunens myndighetsområde. Kommunen samarbeider med Fylkesmannen der det er gitt egen utslippstillatelse. Retningslinje for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) legges til grunn i arealplanleggingen.

Naturmangfold

 • Økt kunnskap vil gi bedre bruk og ivaretakelse av arealene. Kartlegging bør prioriteres i pressområder. Områder og naturtyper er synliggjort i et dekningskart i rapport om naturtyper i kommunen.

Kulturminner

 • Malvik kommune har mottatt midler fra Riksantikvaren for å utarbeide en kulturminneplan, og det er startet et arbeid med registrering. Kommunen må fullføre dette arbeidet for å oppfylle vilkårene som var satt for tildeling av tilskudd.

Turdrag

 • Ikke alle nærturområdene er tilfredsstillende skiltet eller tilrettelagt. Arbeidet med kartlegging av attraktive friluftsarealer fortsetter, og det kreves i den forbindelse god dialog med grunneiere.

Lekearealer

 • Kommunen er i gang med å utarbeide en oversikt over alle lekearealer, inkludert avklaring av juridiske kontraktsforhold.