English A A A A A

Fysioterapi for voksne

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Malvik kommune har 3 fysikalske institutt. Instituttene har driftsavtale med kommunen, men driver ellers privat fysioterapipraksis. Ved de fysikalske instituttene utføres fysioterapi rettet mot personer som i utgangspunktet kan ta seg fram til instituttene.Instituttene retter seg hovedsakelig mot innbyggere som selv klarer å komme seg til behandlingplassen.

Personer som ikke kan nyttiggjøre seg av de fysikalske instituttene, får tilbud fra kommunefysioterapeutene.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2019 er egenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Partnere

Oversikt over de fysikalske instituttene i Malvik kommune: http://www.malvik.kommune.no/fysikalske-institutt.176565.no.html

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Fysioterapeut
Andrina Alfred- Arntzen
Tlf: 73 97 24 15, mobil: 901 76 784
Epost: andrina@malvik.kommune.no

Fysioterapeut
Rannei Sæther
Tlf: 73 97 22 58, mobil; 902 10 399
Epost: rannei.saether@malvik.kommune.no

Fysioterapeut
Sahira Nomat
Tlf: 73 97 24 07, mobil: 902 31 936
Epost: sahira.nomat@malvik.kommune.no

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Helse og rehabilitering
v/fysioterapi
Maivegen 17
7550 Hommelvik

 

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 08:59
Gyldig til2019-12-31