English A A A A A

Fysioterapi for barn og unge

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge består av en ergoterapeut og tre fysioterapeuter, og er organisert sammen med Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud for innbyggere i aldersgruppen 0-18 år. Tilbudene gis enten hjemme hos barn og deres familier, i barnehager og på skoler, på helsestasjonene, eller i tjenestens egne lokaler.

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring.  Det er barnets omsorgspersoner og barnets behov som er retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres. Tiltakene kan variere fra oppfølging av motorisk utvikling, rådgivning og veiledning til foreldre, tilrettelegging for fysisk aktivitet, motorisk trening, deltagelse i bassengtrening med fysioterapeut etc. Barnet kan få oppfølging enkeltvis eller i gruppe. 

Høsten 2018 fikk vi midler fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det ble da opprettet en ny midlertidig stilling som fysioterapeut i skolehelsetjenesten. Fysioterapeut i skolehelsetjenesten skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot elevene i grunnskolen i Malvik.

Tjenesten er gratis.

Målgruppe

Fysioterapeutene tilbyr hjelp til barn og unge under 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk. Vi møter ofte barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Vi møter også barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom. Det kan være barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Kriterier/vilkår

Fysioterapitjenester tildeles ut fra en faglig vurdering av behovet, basert på prioriteringsnøkkelen.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fysioterapeutene holder til i Stasjonsvegen 14, inngang F, på Vikhammer.

Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Ergo- og fysioterapitjenesten. Henvisning skjer ved hjelp av søknadsskjema.

Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. Vi minner om at personsensitive opplysninger ikke må sendes på e-post.

 

Fysioterapeut Marte Morken Høyland
Tlf.nr.: 912 49 188
Epost: marte.hoyland@malvik.kommune.no

Fysioterapeut Elin Kvaale
Tlf.nr.: 900 33 020
Epost: elin.kvaale@malvik.kommune.no

Fysioterapeut Mari Almås Haugen (for tiden i permisjon)
Tlf.nr.: 917 36 851
Epost: mari.haugen@malvik.kommune.no

 

Fagleder for Ergo- og fysioterapitjenesten Barbro Øritsland Orskaug
Tlf.nr.: 469 21 839
Epost: barbro.orskaug@malvik.kommune.no

 

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune v/Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge
Stasjonsvegen 14
7560 Vikhammer

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barne- og familietjenesten
Telefon:73972000
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 1 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:38
Gyldig til2021-07-05