English A A A A A

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen i Malvik kommune deles ut en gang i året. Prisen går til personer, lag eller foreninger som har gjort seg bemerket i lokalsamfunnet i form av innsats for andre.

Statutter

§1 Prisen

Frivillighetsprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen, i tillegg til diplom. Diplomet skal være kommunevåpenet, være påført "Malvik kommunes frivillighetspris", samt årstall.

§2 Formål

Frivillighetsprisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfuunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler påresultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§3 Innstilling

Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd, Malvik kulturråd, Malvik eldreråd og Malvik ungdomsråd innstiller forslag til frivillighetspris med begrunnelse. De kan også fremme egne kanidater, innen den ordinære fristen.

§4 Tildeling

Formannskapet avgjør hvem av de innstilte/foreslåtte som skal få prisen. Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

§5 Utlysning og nominasjon

Frivillighetsprisen utlyses hver år i lokalavisen og på kommunens nettsider. Frist for forslag på kandidater er 1. november. Fastsatt skjema skal benyttes, og kandidater til prisen fremmes med begrunnelse

§6 Overrekkelse

Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

§7 Endringer

Endringer i statuttene avgjøres av formannskapet

Mottakere av Frivillighetsprisen

2009

Oddrun Nybrodahl

2010

Frelsesarmeen ved Laila og Leif Lundberg

2011

Randi Rath Jahrsengene

2012

Hommelvik IL veterangruppa

Malvik IL seniorklubben

2013

Matkjørerne i Malvik kommune

2014

Laila Tøndel

2015

Svein Fred Buseth

2016

Are Georg Sarheim

2017

Peder Solem

2018

Christian og Gudrun Rülcker

2019

Sverre Inge Lystrup Næss

2020

Gunnar Smiseh og Tor Helge Hansen

2021

Natteravn Hommelvik