English A A A A A

Aktuelt

bibliotek3_150x150

Fritak fra vurdering med karakter

Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra undervisning i faget eller deler av faget. Elevene skal følge undervisningen og få en vurdering, men en annen form for vurdering enn tallkarakter.

Reglene for fritak fra vurdering med karakter står i forskrift til opplæringsloven kap. 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring,  § 3-20 - 3-24.

Fritak for aktiviteter

Elever kan få fritak fra aktiviteter som oppleves som utøving av en annen religion eller livssyn. Opplæringsloven sier:

 
§ 23a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre
retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av
undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som
utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag
opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter
første punktum.
 
Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen.
Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter
reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.
 
Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa
opplæring innanfor læreplanen.Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.1
 
 
Ved Vikhammer ungdomsskole kan dette være aktuelt ved besøk kirker og lignende i forbindelse med opplegg i undervisninga. Skolen har ingen tradisjoner med innslag av religiøs art ved avslutninger jul eller sommer.