Framtidig oppvekststruktur og innspill fra folkemøter

Malvik kommune skal våren 2013 legge fram sak om framtidig oppvekststruktur for kommunestyret.

Denne skal innarbeides i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan.

Det er lagt opp til følgende prosess:

Grunnlag for saksframlegg:

·         Kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel
·         Rapport etter utredning fra konsulentfirmaet Norconsult
·         Innspill i forbindelse med folkemøter
·         Innspill fra Malvik kommunale foreldreutvalg, idrettsrådet, kulturrådet og ungdomsrådet
·         Rapport etter LEV VEL undersøkelsen i Malvik.
·         Kommentarer fra tverrfaglig forum «Helse i plan» i Malvik kommune.
Beslutningsprosess:
·         Sak legges fram for utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for helse og velferd 06.06.2013
·         Behandling i formannskapet 11.06.2013
·         1. gangs behandling i kommunestyret 24.06.2013
·         Saken legges ut til høring
·         2. gangs behandling i kommunestyret i slutten av september 2013
Det ble gjennomført folkemøter 27. februar 2013 på Ytre Malvik samfunnshus og 4. mars 2013 på Folkets Hus Hommelvik. Det var stort engasjement, og de som møtte fikk anledning til å skrive innspill på papirduker. Alle innspillene er samlet i lenke under her. Det er tillegg kommet noen mailer med innspill og spørsmål rett etter folkemøtene. Disse er tatt med.
Det ble stilt mange spørsmål, noen av mer prinsipiell og politisk art og andre helt konkrete til tall og kalkyler i rapporten fra Norconsult. Rådmannen har valgt å behandle dette på følgende måte:
·         Spørsmål knyttet til faktafeil i rapporten fra Norconsult er oversendt firmaet , og Norconsult vil gå gjennom og rette opp feil i beregninger. Endelig rapport er nå klar (23.04.13) og kan leses her.
·         Spørsmål knyttet til befolkningsprognoser, trafikksikkerhet etc blir besvart så langt det lar seg gjøre i forbindelse med behandling av saken. Sakspapirene vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside senest 31.05.2013.
 
Rådmannen takker for stort engasjement og mange konstruktive og gode innspill i forbindelse med folkemøtene i Hommelvik og Vikhammer.


Tema som kom fram under folkemøtene oppsummert: 

Framtidig ungdomsskoleutbygging

Mange innlegg ønsket to ungdomsskoler og var opptatt av avstand mellom hjem og skole. Det ble hevdet at små skoler kan gi tryggere læringsmiljø/sosialt miljø enn store skoler. Andre hevdet at en stor ungdomsskole kan gi mer effektive pedagogiske løsninger enn to -tre små skoler. Det kom flere konkrete løsningsforslag med tanke på samlokalisering av skolebygg i forhold til idrett og kultur. Det var også innlegg som ønsket å se på muligheter for samlokalisering mellom ny ungdomsskole på Vikhammer og Malvik videregående skole. Trygg skoleveg var et tema som kom mye fram i debatten og mange ønsket at hensynet til skoleveg skulle vektlegges i forhold til utbedring av eksisterende skolebygg og i bygging av nye skoler.

Befolkningsprognoser og faktagrunnlagNoen var skeptiske til tallmaterialet og prognosene for befolkningsutvikling som rapporten bygger på. Det kom forslag om å gjennomgå tallmaterialet på nytt. Det samme kom fram i forhold til kostnadsberegninger som er knyttet til vedlikehold og utbedring av eksisterende skoler og barnehager.


Vikhammeråsen grendaskole
Det kom fram argumenter både for og i mot nedleggelse av skolen. Trafikksituasjonen på Vikhammeråsen hevdes å være en utfordring. Noen peker på skolens betydning for nærmiljøet og at lag og foreninger på Vikhammeråsen bruker skolebygningen i dag og er avhengig av sambruk i forhold til forskjellige arrangementer.

 
Barnehager
Mange ønsket nærhet til barnehagen og var opptatt av tidsbruken med hensyn til levering av barn og reiseavstand til jobb. Noen var også opptatt av at barnehagene ikke skal bli for store fordi en mener at det fører til utrygghet for barna.
 
 
Endelig rapport fra Norconsult 23.04.13 og LEV VEL, innspill fra duker, Vikhammer 27.02 og Hommelvik 04.03. og  e-post mottatt rett etter møtene.