English A A A A A
Illustrasjon av forventet levealder. Life skrevet i vannkanten

Illustrasjon av forventet levealder. Life skrevet i vannkanten Sergey Galushko

Forventet levealder

Generelt

I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med om lag 6,3 år for menn og 3,8 år for kvinner.

Vi har nå lenge hørt snakk om "eldrebølgen" som skal komme, og i en viss forstand så er den her allerede. Mens det i 1950 bare var 8 prosent som var 67 år og over, er dagens andel 14 prosent. Når de store etterkrigskullene nå begynner å bli pensjonister, vil denne andelen øke ytterligere, til 17 prosent i 2030 og 21 prosent i 2050.

Eldrebølgen skyldes bare delvis det faktum at vi blir eldre ( flere på toppen av pyramiden ). Vel så viktig er de lave fødseltallene, som betyr at det blir færre i bunnen. Og når eldrebølgen ennå ikke har nådd oss, skyldes det både at fruktbarheten i Norge fortsatt er relativt høy og at innvandrerne er unge. ( Kilde: SSB. Dette er Norge 2015.)

Status

For Malvik viser befolkningsprognosene at vi fra 2020 vil få en sterkere økning i antall innbyggere over 80 år. Prognosene viser i dag at økningen vil bli størst i perioden fra 2025 og utover. Fra at det i dag er knapt 400 personer over 80 år, tyder prognosene på at antallet vil kunne stige til nesten 1 100 innbyggere i 2040. Det har også vært noe økning i antallet ressurskrevende tjenester til innbyggere under 67 år de siste årene. Dette må få betydning for hvordan vi planlegger kommunens tjenestetilbud. Det ser samtidig ut til at de eldre vil holde seg friske i lengre tid enn dagens eldre. Likevel må vi anta at det vil bli behov for et økende helsetilbud.

 

Utfordringer

  • Den store økningen eldre innbyggere 80-99 år vil gi økt behov for helse- og velferdstjenester.
  • Erfaringene de siste årene viser en økning i antall yngre med omfattende omsorgsbehov.

Referanser