Bilde av Homla

Planen beskriver tilstanden og målene for Homla

Forvaltningsplan for Homla naturreservat

Utarbeidet forvaltningsplan, bakgrunn og historikken rundt verneområdet.

Forvaltningsplanen skal ivareta verneformålet i Homla naturreservat. Naturreservatet har vernekvaliteter der den ligger i en elvedal, og har flere brukerinteresser. Målsettingen for verneplanen er å beholde verneveriene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.

Kart over Homla naturreservat

Forvaltningsplanen er et praktisk hjelpemidden for å opprettholde og fremme verneformålet. Den skal også sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning gjennom konkrete retningslinjer om bruk, skjøtsel, informasjon og eventuell tilrettelegging. Rammene av restriksjonene som er satt i verneforskriften gir utgangspunktet i forvaltningsplanenAktivitetene som kan foregå i dag forholder seg til verneforskriften, og vil mest sannsynlig ikke har noen særlig negativ innvirkning på artene og naturtypene i området.

Her kan du lese hele forvaltningsplanen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er forvaltningsmyndighet for naturreservatet, og hele forskriften kan du lese på Lovdata.no.