English A A A A A
illustrasjon til forurensning vann. Bilde av oljeblandet vann i bekk.

illustrasjon til forurensning vann. Bilde av oljeblandet vann i bekk. UKRID YENPETCH

Forurenset grunn og sjøbunn

Generelt

Forurensning i grunn og sjøbunn utgjør et folkehelseproblem dersom konsentrasjonene av forurensningen overstiger fastsatte helsebaserte tilstandsklasser. Tilstandsklassene er et uttrykk for helsefaren ved jordas og sjøbunnens innhold av miljøgifter. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 og opp til klasse 5. Grenseverdien mellom klasse 1 og 2 er normverdien og skillet mellom rene og forurensede masser.

Polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH) er ei stor gruppe stoff som blir dannet ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Noen av disse er  giftige og kan skade arvestoffet eller føre til kreft. PAH kan komme inn i maten som forurensing, men kan også dannest når vi lagar mat. PAH finner vi oftest i grillet og røkt mat og i skjell som er fanget i forurenset område. Unngå fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer

Status

I Miljødirektoratets database «Grunnforurensning» er det registrert totalt 18 lokaliteter med forurenset grunn. Lokalitetene er i hovedsak eldre deponi. Noen lokaliteter har forurenset grunn som følge av virksomheten på stedet. Påvirkningsgraden til 4 lokaliteter framstår i 2015 som ikke akseptabel.

Impregneringsverket til NSB på Nygården i Hommelvik ble ryddet i 2011, men nye oppryddingstiltak er planlagt utført under båthallen. Lokaliteten overvåkes, og det vil bli gjort nye undersøkelser av sjøbunnen for å avgrense påvist kreosotforurensning. Tilhørende deponi i Mostadmark, Rotmyråsen, ble også ryddet i 2011, men grunnvannet overvåkes fortsatt.

Lokaliteten Trønderverftet A/S har påvist forurenset grunn og forurenset sjøbunn (tungmetaller/organiske miljøgifter). Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt varsel om pålegg for å gjennomføre nye undersøkelser og risikovurdere miljøtilstanden.

Oljehavna og Smelteverkshavna i Muruvik er ikke registrert i databasen. Oljehavna har dokumentert forurenset grunn. Smart Fuel (Norske Shell) rydder opp på land i 2015 og tar nye prøver av sjøbunnen. Smelteverkshavna er ikke undersøkt på land, men det er mistanke om forurenset grunn. Sjøbunnen utenfor er dokumentert forurenset av PAH, TBT, PCB.

Lokaliteten Sandsletta har forsøplet/forurenset grunn etter gartnerivirksomhet.

Wik Bilopphuggeri er ikke undersøkt for forurensning i grunnen.

Sandfilter i kommunalt deponi på Engan må vurderes skiftet ut og avrenning undersøkes.

NCC planlegger opprydding på Storsand.

FORURENSET SJØBUNN

Virksomhetene ved Djupvasskaia er av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag varslet om pålegg om nye undersøkelser og risikovurdering av miljøtilstanden. Miljødirektoratet har pålagt Smart Fuel AS (Norske Shell) nye undersøkelser av sedimentene utenfor Oljehavna. Jernbaneverket er varslet om pålegg om avgrensning av påvist «hot-spot» av PAH i Hommelvikbukta og arbeider med tiltaksrettet prøvetaking med utgangspunkt i detaljerte sjøbunnskart.

Det er innført kostholdsråd for blåskjell i indre del av Hommelvikbukta som følge av forurenset sjøbunn. Mattilsynet vurderte eksisterende kostholdsråd for blåskjell i 2014, og valgte å opprettholde, men redusere område med kostholdsråd. Aktuelle råd for Hommelvikbukta finnes her:           

Utfordringer

Fortsatt uakseptabel forurensning og behov for tiltak i områder.Dette gjelder områdene:

NSB Impregneringsverk Nygården (Hommelvik), Trønderverftet AS (Hommelvik), Smelteverkhavna, Storsand (Lade- Midtsanden), Oljehavna (Muruvika),Sandsletta (Sandbekken), Engan (Sagelva) og Wik Bilopphuggeri (Storelva)

Referanser

Miljødirektoratets database «Grunnforurensning»

Matportalen