English A A A A A
Dokumenter

Forslag til planstrategi for Malvik kommune 2016-2020 ligger nå ute til offentlig ettersyn

Malvik formannskap vedtok i sitt møte den 17. oktober å legge forslaget til planstrategi ut til offentlig ettersyn. Sakspapirene og planstrategien finner du i lenkene nederst i denne kunngjøringen.

Eventuell uttalelse merkes «Høringsuttalelse planstrategi» og sendes på e-post til postmottak@malvik.kommune.no, eller brev til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik.

Frist for uttalelse er 21. november 2016.

Hvorfor utarbeides en planstrategi?

Hensikten med en planstrategi er å prioritere hvilke planoppgaver administrasjonen skal jobbe med i valgperioden vi nå er inne i. Kommunestyret må vurdere om det er behov for revisjon av kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner.

Hvilke planer anbefaler formannskapet det skal jobbes med i denne perioden?

Dette er formannsskapets vedtak den 17. oktober:

Planstrategi for Malvik kommune for perioden 2016-2020 vedtas slik det går fram av vedlagte plandokument, og med følgende konklusjoner:

  1. Kommuneplanens samfunnsdel, mål og strategier revideres i 2017.
  2. Kommuneplanens arealdel revideres i 2017.
  3. Sentrumsplan for Vikhammer sluttføres i 2017.
  4. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø utarbeides i 2017.
  5. Revisjon av gamle reguleringsplaner hvor utbygging ikke stemmer med formålene utføres i perioden.
  6. Handlingsplan basert på Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen utarbeides i 2018.
  7. Malvik deltar i revisjon og utvikling av regionale planer og strategier for Trondheimsregionen, herunder: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen og planer innenfor transportsektoren.

Ber rådmannen fram mot kommunestyrets behandling av saken om å skissere framdriftsplan for planarbeidet for å synliggjøre mulighetene for at arealplan kan revideres så raskt som mulig. I arbeidet med sentrumsplan for Vikhammer legges det til grunn at framtidig dobbeltspor legges i langtunnel fra Ranheim til Hommelvik.

Forslag til planstrategi 2016–2020 legges ut til offentlig ettersyn, og fremmes deretter for kommunestyret.

Lenker

Forslag til planstrategi

Særutskrift av formannsskapssaken

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørg Løkken, tlf. 73 97 21 13 og e-post bjorg.lokken@malvik.kommune.no.