English A A A A A

Forliksrådet

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre valgte lekfolk og like mange varamedlemmer som velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen. Foliksrådet har en sekretærfunksjon som ivaretas av det lokale lensmannskontor og som forestår ekspedisjon og saksbehandlng.

Forliksrådet er laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Der er både meglingsinstans og domstol. Et krav om f.eks. betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan evt. tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

I Malvik kommune har forliksrådet følgende sammensetning:

Leder: Bernt Ole Ravlum         
Medlem: Torkel Ystgaard
Medlem: Eva Lundemo
Vara: Matz Ulstad, Heidi Steine og Erling Foss

Tips en venn Skriv ut