English A A A A A

Forhåndskonferanse

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et firma til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg firmaet til møtet. Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av deg og kommunens representant ved slutten av møtet. Forhåndskonferanse skal avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Målgruppe

Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven

Kriterier/vilkår

Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også kreve at det avholdes forhåndskonferanse.

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.

Ved privat initiativ til en reguleringsplan skal tiltakshaver og forslagsstiller i forkant av oppstartsmøtet ha sendt kommunen grunnleggende informasjon om initiativet sitt; bakgrunn, idé, dagens situasjon, mulige konsekvenser og lignende. Til innsending av denne informasjonen benyttes skjemaet "Henvendelser til virksomhet for areal og samfunnsplanlegging". For mer info ser her: http://www.malvik.kommune.no/utarbeiding-av-planer.176350.no.html

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ byggesaker 2022

Gebyrregulativ tekniske tjenester 2022

aaa

Lover og forskrifter

Se 
Plan- og bygningsloven § 21-1 Forhåndskonferanse
Byggesaksforskriften § 6-1 Forhåndskonferanse

Lover

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere avtale. Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at du har bedt om det. Der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke eller lignende hendelse, skal forhåndskonferanse avholdes innen 5 dager.

Skjema

Privat initiativ til reguleringsplan: Tiltakshaver og forslagsstiller må i forkant av oppstartsmøtet ha sendt kommunen grunnlegende informasjon om initiativet sitt; bakgrunn, idé, dagens situasjon, mulige konsekvenser, og lignende. Til innsending av denne informasjonen benyttes skjemaet "Henvendelser til virksomhet for areal og samfunnsplanlegging"

Skjemaside hos DiBK (bokmål og nynorsk)
Henvendelser til areal og samfunnsplanlegging

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-18 14:43
Gyldig til2022-01-20