Foreløpig regnskap Malvik kommune 2012

Overforbruk på drifta med 10 mill. Vedtatt handlingsregel om ikke bruk av investeringsmoms brytes da 5,7 mill må brukes til å dekke overforbruk.

Rådmann ser alvorlig på den økonomiske utfordringen dette vil medføre for 2013 og at drifta må ytterligere nedjusteres med over 8 mill. Overforbruk i 2012 er knyttet til utfordringer kommunen også vil få i 2013. 

      Malvik kommune fikk et netto driftsresultat på kr 10,7 mill for 2012, tilsvarende 1,4 % av kommunens driftsinntekter. Av dette utgjør 21,9 mill investeringsmoms som i utgangspunktet skulle tilbakeføres investeringene. Korrigert for investeringsmomsen er det reelle driftsresultat på minus 11,2 mill for 2012. Investeringsmoms føres som driftsinntekt i en overgangsperiode frem til 2013.
 
      Malvik kommune hadde i 2012 en samlet skatteinngang på 290 mill, noe som er 0,3 mill over revidert budsjett.
 
      Kostnadssiden viser at det god budsjettdisiplin på virksomhetsnivå men innenfor noen tjenesteområder er situasjonen preget av en kostnadsutvikling som gjør at driften må nedjusteres. Samlet overforbruk på drifta ble på omtrent 10 mill.
 
      Forklaring overforbruk på drift ca 10 mill, grovoversikt:
      Overforbruk ressurskrevende tjenester 3,5 mill
      Overforbruk pleie og omsorg 2 mill
      Overforbruk medfinansieringsansvar samhandlingsreformen 1,5 mill
      Overforbruk skole 1,5 mill
      Overforbruk barnevernstiltak 1,5 mill
      Overforbruk barnehageområdet 4 mill
      Underforbruk andre områder 4 mill
 
      Lav rente medførte ca 3,6 mill lavere finanskostnader enn budsjett
                                                                                                  

Malvik kommune Regnskap
2011
 2012
Inntekter
705,1 mill
769,5 mill
Driftskostnader
676,8 mill
755,4 mill
Brutto driftsresultat
28,3 mill
14,1 mill
Netto driftsresultat
22,3 mill
10,7 mill
- Momskompensasjon på investeringer*
-21,1 mill
-21,9 mill
Korrigert netto driftsresultat
1,2 mill
-11,2 mill
Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon
8,8 mill
0,0 mill
* Momskompensasjonen er vedtatt skal tilbakeføres det enkelte investeringsprosjekt og redusere lånebehovet. Føres som driftsinntekt i en overgangsperiode frem til -13.

 

Forklaring mindreforbruk/budsjettavvik 2012:
 
Overforbruk virksomhetene/drifta
-         9,9 mill
Netto finans, pga lavere rente
+ 3,6 mill
Skatteinngang og rammetilskudd
+ 0,6 mill
Bruk av investeringsmoms
+ 5,7 mill
 Til disposisjon / regnskapsmessig overskudd
+0,0 mill