English A A A A A
Trøndelag brann - og redningstjeneste

Forbud mot bruk av ild i skog og mark

Trøndelag brann- og redningstjeneste viser til Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver(Brann og eksplosjonsloven) av 14. juni 2002, og gir med hjemmel i § 37 pålegg og forbud mot bruk av følgende pålegg i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal.

Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs.
Forbudet gjelder fra kunngjøring i media og inntil videre.
Forbudet er gitt med bakgrunn i stor brannfare grunnet uvanlig tørre forhold i skogmark, samt ugunstige vindforhold.

Trøndelag brann- og redningstjeneste gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av brannvernloven eller bestemmelser eller enkeltvedtak
gitt med hjemmel i loven, jf. brann- og eksplosjonsloven § 42. Straff: den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, eller som medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til vakthavende brannsjef som kan treffes på telefon 72 54 76 00.