English A A A A A

Hva er Folkehelseportalen?

Vi vil at innbyggerne i Malvik skal ha en god helse og trives, det er dette folkehelse handler om. Som kommune har vi ansvar både for forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid på folkehelseområdet. Dette omfatter ikke bare innsats innenfor helsetjenestene, men også andre samfunnsforhold og faktorer som påvirker innbyggernes levekår og helse. Eksempler på slike faktorer kan være lys, støy, stråling, klima, kosthold, utfartsområder, boligstruktur og sosiale nettverk. Dette innebærer blant annet at vi i planlegging og prioritering vektlegger omgivelser som fremmer god helse og trivsel gjennomtiltak som; sikre tilgang til sjø, strandsoner, parkanlegg og andre frilufts- og utfartsområder. 

Hovedmålet er å bidra til innbyggernes mulighet for å leve et godt liv og minske sosiale helseforskjeller i kommunen. Folkehelsearbeid er et tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid, det betyr at alle fagområdene i kommunen jobber med å gjøre Malvik til en god kommune å bo i. 

I denne portalen finner du:

  • Informasjon om hvordan vi jobber systematisk med folkehelsearbeid
  • Partnerskap og samarbeid
  • Kunnskapsgrunnlag for tiltak
  • Folkehelsemelding med oppdatert oversikt over helsetilstanden til befolkningen og påvirkningsfaktorer i miljøet.

Se presentasjon av folkehelsearbeidet i Malvik kommune her (pdf)

Prosjekter i 2016-2017 er:

Tiltak og aktiviteter som fremmer folkehelse finnes under de ulike fagområdene.