Folkehelse - økonomisk støtte fra Regionalt forskningsråd

Prosjektet ”Fra kunnskap til handling og fra handling kunnskap” har som mål å utvikle gode arbeidsmetoder slik at beste tilgjengelig kunnskap på folkehelsefeltet tas i bruk på alle nivå og i alle sektorer i kommunene til beste for innbyggernes helse og livskvalitet.

Prosjektet er treårig med start senhøsten 2012.

Prosjektet er utviklet av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune, kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU og Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU. Senter for helsefremmende forskning er prosjektleder.
 
Prosjektet har en økonomisk ramme på 5,950 mill.kr, og er tildelt 1,8 mill. kr fra Regionalt forskningsfond.
 
Samfunnet stiller større og større krav til at arbeidet som skal gjøres i kommuner og fylkeskommuner, skal være kunnskapsbasert. Dette gjelder også folkehelsearbeidet. I Nord-Trøndelag har kommunene siden 1980-åra hatt gode muligheter til å følge ulike sider ved folkehelseutviklinga gjennom data fra HUNT 1-3. I Sør-Trøndelag har blant annet Malvik kommune arbeidet for å avdekke hvilke forhold som fremmer helse. Men kommunene har hatt få ressurser til å kunne utnytte potensialet og lite tilgang til nødvendig kompetanse. Dette har kommunene lenge ønsket å gjøre noe med. Samhandlingsreformen har bidratt til ytterligere behov for å drive kunnskapsbasert helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 
Kontaktpersoner er :
Malvik kommune: Tone Østvang
Vikna kommune: Trine Kvalø
Steinkjer kommune: Ingeborg Laugsand
Nord-Trøndelag fylkeskommune: Margunn Skjei Knudtsen
Sør-Trøndelag fylkeskommune: John Tore Vik
Senter for helsefremmende forskning: Monica Lillefjell
HUNT forskningssenter: Jostein Holmen