English A A A A A

Fokus på seksuelle overgrep mot barn

Barne- og familietjenestens tverrfaglige barneskoleteam valgte å ha seksuelle overgrep mot barn som sitt fokusområde i 2012/2013. Hensikten var å bedre forståelsen av årsakene og effektene av seksuelle overgrep mot barn, og hvordan man på best mulig måte kan hjelpe barn som opplever seksuelle overgrep.

Tina Marie Rødde Paulsen, som har erfaring innen psykodrama (tinapaulsen.com), holdt foredrag for oss om sine opplevelser med seksuelle overgrep, og hva det har gjort med livet hennes. Vi tok utgangspunkt i filmen "Hjemme verst", som ga grunnlag for videre refleksjon. Vi brukte rollespill for å øve oss på hvordan vi skal møte barn vi vet eller mistenker har opplevd seksuelle overgrep. Tina ga oss verdifull kunnskap om hvordan tilværelsen fortoner seg for barn som lever under slike forhold.

SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) i Trondheim ga oss innblikk i krisetilbudet som gis til mennesker som har opplevd seksuelle overgrep og veien videre til et bedre fungerende liv. En representant fra teamet hadde tatt turen til Tønsberg og besøkt Incestsenteret i Vestfold. Senteret har en egen forebyggende enhet som har laget et nytt undervisningsopplegg tilpasset 2., 4. og 6. trinn. Målet med det forebyggende arbeidet er å få til en holdningsendring i samfunnet. Man ønsker at barn som utsettes for seksuelle overgrep forteller om disse. Samtidig vet man at mange overgripere er under 18 år og man håper å kunne få stoppet noen av dem. SMISO i Trondheim har et stadig fokus på utadrettet virksomhet, og har et behandlingstilbud i endring.
Vi besøkte Barnehuset i Trondheim, stedet hvor dommeravhør av barn fortrinnsvis skal foretas. St. Olavs Hospitals overgrepsenhet foretar også medisinske undersøkelser av barn man mistenker har opplevd overgrep en dag i uken på huset. Barnehuset gir tilbud om oppfølging av barn som har avgitt forklaring eller er blitt undersøkt.
Sist var vi på St. Olavs hospitals overgrepsenhet som har ansvaret for undersøkelse av både barn og voksne som har opplevd seksuelle overgrep. Vi fikk informasjon om prosedyrene de jobbet etter og reflekterte over måtene vi kan bidra til at undersøkelsene gjøres på en trygg og forsvarlig måte.
Barneskoleteamet hos overgrepsenheten
Barneskoleteamet med representantene Gerd Eva Fenheim og Gunn Alsaker (i hvite frakker) fra overgrepsenheten på St. Olavs Hospital i Trondheim.
Den økte bevisstheten som har kommet etter arbeidet med temaet, er kjærkomment – selv om det kan oppleves som vanskelig å vite at barn opplever slike handlinger. Å møte barn med slike opplevelser i fortiden oppleves tryggere når man er kjent med prosessene barnet går gjennom og hvorfor barnet reagerer som det gjør. Det å øve på å snakke om temaene - som ofte innebærer sterke tabuer i kulturene våre - gjør oss mer mottakelig for barnets opplevelser.
Barneskoleteamet skal nå sammenfatte erfaringene og den nye kunnskapen slik at det lettere kan deles med andre ansatte i kommunen som har barn som sitt arbeidsområde.