Ungfisk - Homla og Høibybekken

Flytting av fisk i Høibybekken

I forbindelse med etablering av nytt bekkeløp for Høibybekken som følge av ny E6, vil ungfisk av ørret og laks bli flyttet i denne uken. Formålet er å ivareta fisken i anleggsperioden.

Statsforvalteren har gitt Acciona tillatelse til å flytte ørretyngel i Høibybekken oppstrøms dagens E6 for å ivareta fisken under anleggsperioden. Ungfisk av laks blir flyttet ut i Homla. Det skal lages et nytt bekkeløp i Høibybekken. Nedre del av eksisterende bekkeløp skal fylles ut. Det nye bekkeløpet vil kunne gi sjøørret bedre og større gyte- og oppvekstområder i Høibybekken framover.