English A A A A A
foto av Ærfugl. Fotograf: Bangjord

Flatholman friluftsområde

Svaberglandskapet på Flatholman er et svært populært og høyt skattet friluftsområde som brukes hele året av kommunens innbyggere. Opplevelsene er mangfoldige fra badeliv, fisking, rekreasjon og fuglekikking. Friluftsområdet er også et fint turmål for de som går Malvikstien langs sjøen fra Hommelvik. 

Aktiviteter og bruk

Orådet er også et populært utfartsområdet for ulike lag og foreninger. Både barnehager og skoleklasser bruker Flatholman aktivt til utflukter. Området byr på allsidige aktiviteter, om sommeren er det fint å bade fra strandbergene. Dersom du er på skattejakt, finnes det geocacher gjemt i området. De fiskeinteresserte har flere gode fiskeplasser å velge mellom, og vil du padle kajakk, er Flatholman et fint utgangspunkt.

Fuglene på Flatholmskjæret ikke skal forstyrres fra 15. april til 15. juli.

Bålbrenning direkte på strandberget gjør at berget sprekker opp. Les lokal forskrift om båltenning her

Tilrettelegging

Det er satt ut benker, søppelkasser, hundeposestasjon og toalett. For å sikre trygghet og trivsel for alle, er det båndtvang hele året på Flatholman.

Naturmangfold

Naturverdiene er knyttet til naturtypene strandeng/strandsump og kalkrike strandberg med stor variasjon, høyt antall ulike arter og flere arter som står på rødlista. Det finnes også fremmede arter som utgjør en trussel for de opprinnelige og naturlige artene. Flatholmskjæret er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Flatholmskjæret er trolig den viktigste hekkeplassen for sjøfugl i den sør-trønderske delen av Trondheimsfjorden. Vanligvis hekker ærfugl, siland, kanadagås, hettemåke, fiskemåke, rødnebbterne, makrellterne, svartbak, gravand, stokkand og tjeld her. 

Rødlistede og fremmede arter

Av rødlistede arter finner vi Skaftmelde, Norsk timian, Vårmure. Tindved og Svartor er lokalt uvanlige arter, men har livskraftige bestander nasjonalt. Fremmede arter som Rynkerose, Blåhegg og Blankmispel er arter som truer de stedegne artene på Flatholman.

Av sjøfugl hekker makrellterne, ærfugl og fiskemåse på Flatholmskjæret. Sjøorre, havelle og svartand bruker blant annet området til næringssøk og spiser rogn fra sildegytingen som pågår i mars/april. Oter er registrert, og nær en mindre dam er det observert småsalamander. 

Les mer om naturverdier, rødliste og svarteliste:

www.artsobservasjoner.no

www.artsdatabanken.no

www.miljostatus.no

Statlig sikret friluftsområde

Kommunene har hovedansvar for tilretteleggingen for friluftsliv som en del av dette ingår statlig sikring av friluftsområder. Sikringsordningen er en viktig ordning som gir kommunene muligheten til å tilrettelegge for tilgjenglighet for befolkningen. Les mer om statlig sikring av friluftsområder i kommunen.

Informasjonsbrosjyre om forvaltning av Flatholman

Kommunen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om forvaltning av Flatholman.