English A A A A A

Illustrasjonsbilde av fiskevann og fiskestenger

Ansvaret for innlandsfisk og anadrom laksefisk er fordelt mellom flere myndighetsnivåer. Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen.

Fylkesmannen har regionalt ansvar og fokus på anadrom laksefisk mens Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk. Kommunen skal blant annet ta hensyn til fiskeinteressene i den kommunale planleggingen, arbeide for felles organisering og allmennhetens adgang til fiske.

Aktuelt

Abbor i Stavsjøen

Fylkesmannen vurderer tiltak mot abbor i Stavsjøen

I 2018 ble det oppdaget abbor i Stavsjøen. Utsetting av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet. 

Artikkelbilde_innsynsløsning_Homla_laks

Vurdering av status for laksebestanden i Homla - Vitenskapelig råd for for lakseforvaltning

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har laget en ny innsynsløsning for lakseelvene i Norge. Her står det også om status for laksen i Homla.

20191031_Stryking av stamfisk_Homla

15 laksefamilier er lagt inn i genbank

Veterinærinstituttet er fornøyde med høstens innsamling

I høst har Veterninærinstituttet sammen med Malvik jeger- og fiskerforening og frivillige samlet inn stamfisk fra Homla.

Dybdekart over Foldsjøen

Ikke mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøen

Veterinærinstituttet undersøkte på oppdrag fra Malvik kommune om det var mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøområdet med rotenon. Undersøkelsene viser at det ikke er mulig med dagens metoder.

Artikkelbilde - fiskeforvaltning- gjedde-rotenon_20180828

Rotenonbehandling av fem vann i Stjørdal, ved grensen til Malvik, 2.–4. oktober 2018

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører rotenonbehandling av Litj-Røstvatnet, Koltjønnin, og Hakktjønna. Vannene ligger nært Nævervollen i Malvik.

Bilde av fisker i elv

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Det er forbud mot å fiske aure i sjøen i mars og april. Dette gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntaket er Namdalen hvor du kan fiske aure i sjøen med stang og håndsnøre fra land og båt hele året.

Laks i Homla

Homla stenges for laksefiske i 2018

Homla elveeierlag har vedtatt å stenge Homla for laksefiske i 2018.

Med bakgrunn i gytefisktellingene de siste 4 årene, velger elveeierlaget å være "føre-var" for å sikre en livskraftig laksebestand med høstbart overskudd i årene framover.

Homla

Gytebestandsmålet for laks ble nådd i Homla i 2017

Under drivtelling i Homla høsten 2017 ble det registrert 236 laks

Skandinavisk Naturovervåkning har telt alle laksene som kom opp i Homla for å gyte. Resultatet viste at 236 lakser hadde kommet tilbake til elva i 2017. Totalt ble 305 kg hunnfisk registrert. Det innebærer at gytebestandsmålet på 250 kg hunnfisk i gytetiden i Homla er nådd.

Foto:Foldvik

Homla stenges for laksefiske i 2017

For å sikre at det fiskes på et høstbart overskudd stenges elva.

Av hensyn til laks- og sjøørretbestanden i Homla, blir det ikke fiske i Homla i 2017. Undersøkelser viser at tilstanden til fiskebestandene er dårlig. For å sikre at det fiskes på et høstbart overskudd, velger Homla elveeierlag å stenge elva for fiske i år.

Foto: Anders Lamberg

Bestandssituasjonen i Homla vurdert i ny rapport

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert Homlavassdraget

En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Tilstanden i Homla vurderes som svært dårlig.