English A A A A A

Illustrasjonsbilde av fiskevann og fiskestenger

Ansvaret for innlandsfisk og anadrom laksefisk er fordelt mellom flere myndighetsnivåer. Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen.

Fylkesmannen har regionalt ansvar og fokus på anadrom laksefisk mens Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk. Kommunen skal blant annet ta hensyn til fiskeinteressene i den kommunale planleggingen, arbeide for felles organisering og allmennhetens adgang til fiske.

Aktuelt

Abbor i Stavsjøen

13 nye abbor fanget på Stavsjøen

Flere abbor fanges nå på Stavsjøen. Totalt er det fanget 19 abbor. Tiuren JHFK fikk 13 nye abbor i teinene  7. juni. Fiskene undersøkes nærmere av Veterinærinstituttet. Les mer om saken her

Homla - videoovervåkning

Følg laksen i Homla under vann

Skandinavisk Naturovervåkning og Malvik JFF har nå begynt videoovervåkning av laksen i Homla. Det vil gi ny kunnskap om laks- og sjøørretbestanden.

Abbor i Stavsjøen

Ny abbor fanget på Stavsjøen

Tiuren JHFK fanget en ny abbor på Stavsjøen. Foreningen hjelper Fylkesmannen i Trøndelag, Veterinærinstituttet og Malvik kommune i arbeidet med å fjerne abboren og ta vare på ørret og røye i Stavsjøen. Under teinefiske 28.05.2020 ble det fanget en ny abbor. 

Gjedde i Foldsjøen

Spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag

Fremmede fiskearter sprer seg i vann og vassdrag i Trøndelag. I Malvik kommune var det i 2019 gjedde i 13 ulike vann. I Trøndelag var det totalt 61 vann. Spredning av uønskede fiskearter blir ansett som et svært alvorlig miljøproblem i mange land.

Abbor i Stavsjøen

Fylkesmannen vurderer tiltak mot abbor i Stavsjøen

I 2018 ble det oppdaget abbor i Stavsjøen. Utsetting av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet. 

Artikkelbilde_innsynsløsning_Homla_laks

Vurdering av status for laksebestanden i Homla - Vitenskapelig råd for for lakseforvaltning

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har laget en ny innsynsløsning for lakseelvene i Norge. Her står det også om status for laksen i Homla.

20191031_Stryking av stamfisk_Homla

15 laksefamilier er lagt inn i genbank

Veterinærinstituttet er fornøyde med høstens innsamling

I høst har Veterninærinstituttet sammen med Malvik jeger- og fiskerforening og frivillige samlet inn stamfisk fra Homla.

Dybdekart over Foldsjøen

Ikke mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøen

Veterinærinstituttet undersøkte på oppdrag fra Malvik kommune om det var mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøområdet med rotenon. Undersøkelsene viser at det ikke er mulig med dagens metoder.

Artikkelbilde - fiskeforvaltning- gjedde-rotenon_20180828

Rotenonbehandling av fem vann i Stjørdal, ved grensen til Malvik, 2.–4. oktober 2018

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører rotenonbehandling av Litj-Røstvatnet, Koltjønnin, og Hakktjønna. Vannene ligger nært Nævervollen i Malvik.

Bilde av fisker i elv

Fritidsfiske etter aure i sjøen om våren

Det er forbud mot å fiske aure i sjøen i mars og april. Dette gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntaket er Namdalen hvor du kan fiske aure i sjøen med stang og håndsnøre fra land og båt hele året.