English A A A A A

Etiske regler i Malvik kommune

Noen situasjoner er vanskeligere enn andre, og derfor har Malvik kommune utviklet etiske regler for oss alle som har Malvik kommune som arbeidsplass.

Reglene sørger for at valgene våre ikke går på bekostning av fellesskapets beste, og de setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne kan ha tillit til oss. Alle folkevalgte og medarbeidere skal handle etter Malvik kommunes verdigrunnlag som er åpen, nyskapende og samhandlende.

Folkevalgte og medarbeidere i Malvik kommune skal behandle brukere og kolleger med respekt, bruke fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler. Vi tar både hodet, magefølelsen og ryggmargrefleksen i bruk når vi handler, og som regel ender vi opp med de gode valgene.

Etikk i Malvik kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Vil de tåle offentlighetens lys? Kan jeg for eksempel ta imot en konsertbillett eller en vinflaske fra en fornøyd innbygger? Kan jeg leie inn naboen min til et oppdrag? Kan jeg forsvare at vi ikke valgte det billigste hotellet på tjenestereisen?

Hjelp til å ta de riktige valgene

1. Formål og virkeområde

Formålet med Malvik kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for medarbeidere og folkevalgte.

2. Generelt

Folkevalgte og medarbeidere i Malvik kommune skal arbeide for fellesskapets beste og forholde seg lojalt til lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Folkevalgte og medarbeidere skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. 

3. Åpenhet

Malvik kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning og har en generell aktiv informasjonsplikt. Folkevalgte og medarbeidere skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

4. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle

Medarbeidere i Malvik kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling skal skje i henhold til vedtatte rutiner, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

5. Møte med kommunens brukere

Folkevalgte og medarbeidere i Malvik kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av medarbeidernes og brukernes private interesser skal ikke forekomme. Å vise respekt kan blant annet handle om å gi nok og forståelig informasjon. Noen av våre brukere har mindre innsikt i sine rettigheter enn andre, og da blir vår oppgave å sørge for at de også får det de har krav på.

6. Forvaltning av samfunnets fellesgoder

Folkevalgte og medarbeidere i Malvik kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesgoder på vegne av alle innbyggere i kommunen. Folkevalgte og medarbeidere plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Ingen skal tilegne seg personlige fordeler, verken økonomiske eller materielle fortrinn.

7. Habilitet

Folkevalgte og medarbeidere: Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for disse er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Folkevalgte og medarbeidere har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.

Eksempler på inhabilitet og interessekonflikter:

  • forretningsmessige forhold til tildligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
  • lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
  • engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
  • personlige økonomiske interesser.
  • familiære eller nære sosiale forbindelser.
  • kombinasjon av ansettelsesforhold og politiske verv i egen kommune.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

Rådmann:
Ved inhabilitet på rådmann i kommunen fattes alle midlertidige beslutninger og vedtak i saken av ordfører/formannskap. Ordføreren må i slike tilfeller vurdere om sakens art tilsier at saksforberedelse bør foretas av en annen kommune.

Hvis spesiallovgivningen tillegger vedtakskompetansen til en bestemt stilling og personen som innehar denne stillingen er inhabil, så oppnevner rådmannen en kompetent stedfortreder for han/henne. Det er ikke ønskelig at kommunens overordnede administrative ledelse deltar aktivt i partipolitisk virksomhet. 

8. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten

Folkevalgte og medarbeidere i Malvik kommune må for seg selv eller for andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med utøvelsen av sitt arbeid, ved anskaffelser og kontraktinngåelser. Ytelsen kan oppfattes å være egnet til å påvirke vedkommendes tjenestelige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Reiseutgifter i faglig sammenheng kan bare dekkes av kommunen eller andre offentlige instanser etter avtale. Folkevalgte orienterer ordfører om reiser som dekkes av andre enn kommunen. Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter folkevalgte og ansatte å gi avkall på gaver, testamentariske gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

9. Forretningsetiske regler

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggerne, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til at man når de mål som er satt. Folkevalgte og medarbeidere som deltar i forretningsmessig virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og internt regelverk for området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Folkevalgte og medarbeidere kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet hvor de selv er ansatt. Folkevalgte og medarbeidere skal ikke gjøre privat bruk av kommunens innkjøpsavtaler eller rabattordninger.

10. Representasjon på vegne av Malvik kommune

Det forventes at folkevalgte og medarbeidere skal utvise en tilbørlig opptreden. Ved bespisning/bevertning i kommunal regi skal det som hovedregel ikke serveres alkohol. Ved anledninger der det vurderes som naturlig, kan det serveres passende alkoholholdig drikke til maten. Folkevalgte og medarbeidere skal følge norsk lov i arbeidstiden og på tjenestereiser. Folkevalgte og medarbeidere skal avstå fra kjøp/salg av seksuelle tjenester, eller avtale slikt kjøp/salg i arbeidstiden og på tjenestereiser.

11. Sosiale medier

Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, og vær åpen om hvor du jobber når det er relevant. Som privatperson kan du oppfattes som kommunalt ansatt av andre. Vær derfor bevisst på rollen din som ansatt i Malvik kommune. Vær bevisst hvordan du omtaler arbeidskollegaer og arbeidsplass. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. 

12. Lederansvar

Ledere i Malvik kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivå skal gjennomgå de etiske regler med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelser. Ledere skal påse at alle medarbeidere undertegner på at de har lest kommunens etiske regler.

13. Personlig ansvar

Folkevalgte og medarbeidere i Malvik kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Folkevalgte og ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Folkevalgte og medarbeidere har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske reglene.

14. Sanksjoner

Brudd på etiske regler av medarbeidere behandles som personalsak. Brudd på etiske regler av folkevalgte behandles i politiske organ.