English A A A A A

Ergoterapi for voksne

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og til å delta i samfunnet. Terapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapi bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker å leve. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole-/fritidsordning, arbeid og fritid. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Alle henvendelser skal skriftliggjøres gjennom henvisningsskjema og leveres våre lokalisasjoner, eller sendes pr post. Henvendelser vil bli registrert på venteliste etter prioriteringsgrad.

Ergoterapeutene er også 

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ergoterapeut
Camilla Thorsvik Knutsen
Tlf 73 97 22 97, mob: 908 77 083
Email: camilla.thorsvik.knutsen@malvik.kommune.no

Ergoterapeut
May Iren Thyholt
Tlf 73 97 22 59, mob: 902 16 995
Email:  may-iren.thyholt@malvik.kommune.no

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Helse og rehabilitering v/ergoterapi
Maivegen 17
7550 Hommelvik

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 08:33
Gyldig til2018-11-04