English A A A A A

Ergoterapi for barn og unge

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge består av en ergoterapeut og tre fysioterapeuter, og er organisert sammen med Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud for innbyggere i aldersgruppen 0-18 år. Tilbudene gis enten hjemme hos barn og deres familier, i barnehager og på skoler, på helsestasjonene, eller i tjenestens egne lokaler.

Ergoterapeuten har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering i hverdagslivet. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser. Ergoterapeuten kartlegger og tilrettelegger omgivelsene for å kompensere for redusert eller tapt funksjon gjennom bruk av tekniske hjelpemidler og generell universell utforming. Andre tiltak kan være kartlegging, vurdering og trening av ADL-ferdigheter, finmotorikk og håndfunksjon, tilpasning av ergonomi og sittestilling, energiøkonomisering og aktivitetstilpasning, samt kartlegging og tilrettelegging for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) og sansestimulering.

Tjenesten er gratis.

Målgruppe

Ergoterapeuten tilbyr hjelp til barn og unge under 18 år som har ulike utfordringer med hverdagslivets aktiviteter. Ergoterapeuten møter ofte barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom. Mange av barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Ergoterapeuten er også hørselskontakt og synskontakt for barn og unge under 18 år.

Kriterier/vilkår

Ergoterapitjenester tildeles ut fra en faglig vurdering av behovet, basert på prioriteringsnøkkelen.

aaa

Lover og forskrifter

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ergoterapitjenesten holder til i Stasjonsvegen 14, inngang F, på Vikhammer.

Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Ergo- og fysioterapitjenesten. Henvisning skjer ved hjelp av søknadsskjema.

Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. Vi minner om at personsensitive opplysninger ikke må sendes på e-post.

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut Anine Stene
Tlf.nr.: 904 16 024
Epost: anine.stene@malvik.kommune.no  

Fagleder for Ergo- og fysioterapitjenesten Barbro Øritsland Orskaug 
Tlf.nr.: 469 21 839
Epost: barbro.orskaug@malvik.kommune.no

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune v/Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge
Stasjonsvegen 14
7560 Vikhammer

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barne- og familietjenesten
Telefon:73972000
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 1 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:36
Gyldig til2021-07-05