English A A A A A
Kartutsnitt over Vikhammer

Idédugnaden holdes på Malvik videregående skole 2. mai kl. 18–21

Er du opptatt av hvordan Vikhammer skal utvikle seg i framtiden?

Det skal utarbeides en sentrumsplan for Vikhammer, og Malvik kommune inviterer derfor til en idédugnad for å drøfte muligheter og utfordringer på Vikhammer. Innledning ved ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak og idédugnad med grupperabeid.

Sentrumsplanen for Vikhammer utarbeides som en områderegulering som legger føringer for framtidig bruk av arealene på Vikhammer. Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum for alle brukere av stedet; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende.

Vikhammer har omtrent 6000 innbyggere, og er det største tettstedet i Malvik kommune med tanke på befolkningstall. Sentrumsområdet defineres til en viss grad av stedets landskapsform, med et stigende grønt terreng i sør og utsikt og tilgang til sjø i nord. Området inneholder barne-, ungdoms- og videregående skole, idrettsanlegg, forretninger, servicebedrifter, omsorgsboliger, boliger, jordbruksarealer, grønt- og friluftsområde, motell og campingplass.

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok i møte 11.juni 2015 å varsle oppstart av arbeidet med områderegulering for Vikhammer sentrum, og legge ut forslag til planproogram på høring. Frist for å komme med innspill var 24.august 2015.

Aktuelle tema for sentrumsplan Vikhammer:

 • visjon om Vikhammer i framtiden
 • tomt for ny ungdomsskole
 • antall fotballbaner, andre idrettsanlegg
 • behovet for framtidig næringsareal
 • områder vi ønsker å bevare
 • naturmangfold
 • områder til rekreasjon og grøntområder
 • sosiale møteplasser
 • sti, gang- og sykkelveier
 • kulturminner
 • nye boligområder, omforming av eneboligtomter til tettere boligbebyggelse
 • utnyttingen av den bratte lia sør for idrettsanleggene
 • Park and Ride
 • krysset mellom fylkesveg 950 og 941
 • nye kryss/avkjøringer som adkomst til områdene nord for fylkesveg 950
 • fylkesvegens utforming (hastighet, fartsreduserende tiltak, estetikk, osv)
 • Andre?

Dine ideer og meninger kan bidra til at vi får en enda bedre sentrumsplan for Vikhammer – møt opp å bidra!