English A A A A A

Generell informasjon

Kommunestyret vedtok 16.12.2013 innføring av eiendomsskatt i Malvik kommune. Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt av eigedomsskattelova. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 5 promille av takstgrunnlaget.

Hvilket grunnlag beregnes eiendomsskatten etter?

Skatteetatens grunnlag

Kommunestyret har fra 2020 vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdi/ formuesgrunnlag ved beregning av skatt på boligeiendommer. Ved utregning av eiendomsskatten skal boligverdien reduseres med 30 %. Denne reduksjonsfaktoren er obligatorisk etter eiendomsskatteloven § 8 C-1. Det skal derfor bare skrives ut eiendomsskatt på 70 % av boligverdien.

Kommunalt grunnlag

For eiendommene som ikke har mottatt grunnlag fra Skatteetaten er ny taksering gjort etter verdier fastsatt av kommunen, jamfør eiendomsskatteloven § 8 A-2. Denne taksten gjelder til neste alminnelige taksering. Alminnelig taksering foretas normalt sett hvert 10. år. Taksten skal gjenspeile en forsiktig satt markedsverdi. Det er sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i kommunen som fastsetter takstene. Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er alle eiendommer besiktiget. Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, herunder standard og kvalitet. Ved utregning av eiendomsskatten skal verdigrunnlaget reduseres med 30 %. Denne reduksjonsfaktoren er obligatorisk for boliger etter eiendomsskatteloven § 8 C-1. Det skal derfor bare skrives ut eiendomsskatt på 70 % av boligverdien.

Hva er skattesatsen i Malvik kommune?

Kommunestyret vedtar årlig promillesatsen, og eventuelt bunnfradrag for eiendomsskatten. For 2020 har kommunestyret vedtatt at den generelle skattesatsen er 4 promille. For bolig og fritidsbolig er vedtatt skattesats 2,1 promille. Det er ikke vedtatt bunnfradrag for eiendomsskatt i 2020.

Hvem kan få fritak for eiendomsskatt?

Eiendommer som eies av stiftelser, lag og foreninger eller institusjoner som gagner kommunen og som driver på non profitt-basis kan søke om fritak.