English A A A A A
illustrasjonsbilde av person som fyller vannglass

illustrasjonsbilde av person som fyller vannglass colourbox.com

Drikkevannskvalitet

Generelt

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og viktigste middel til å opprettholde god personlig hygiene. Norge har ressursmessig og kvalitetsmessig et meget godt utgangspunkt for sin vannforsyning. Det er både praktisk og økonomisk mulig å sikre tilfredsstillende vannforsyning til hele befolkningen. Det sentrale prinsipp i vår drikkevannsforvaltning er å velge gode kilder, og der det er mulig, beskytte disse så godt det lar seg gjøre mot forurensning. Dette gir en meget sikker og god vannforsyning og reduserer helsefarene til et minimum. ( FHI, Miljø og helse, kunnskapsbase )

Status

Malvik Kommune har to kommunale vannverk.

Disse er Malvik Kommunale vannverk og Mostadmark kommunale vannverk.

Nøkkeltall for Malvik kommunale vannverk:

Antall personer tilknyttet:          >12 000

Antall husstander tilknyttet:      >4 600

Malvik kommunale vannverk har Jonsvannet som hovedkilde. Reservekilde er Stavsjøen. Malvik kommune kjøper ferdig renset vann ifra Trondheim kommune. Dette er vann som er behandlet ved Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA) i Trondheim.

I Jonsvatnet blir vannet hentet opp fra 50 meters dyp, 7 m opp fra bunnen. Dette sikrer en jevnere temperatur, og minsker faren for forurensning. Vannet passerer først siler med maskeåpning 0,5 mm.

Vannbehandlingen består videre av følgende trinn:

 • Tilsetting av karbondioksid
 • Filtrering gjennom et 3,7 m tykt lag av marmorsand
 • Desinfeksjon med natriumhypokloritt
 • UV-desinfisering

Malvik kommune tar ut nettprøver av dette vannet etter at det har passert vår kommunegrense. I 2015 ble det utført 377 enkeltanalyser på dette vannet av Malvik kommune.Vi har siden ny vannledning ble lagt til Jervskogen skisenter og Bakken hatt gjentakende høye verdier på parameteren Kimtall på dette ledningsstrekket. 15 analyser i 2015 har gitt verdier over 100/ml. Alle andre nettprøver tatt andre plasser i kommunen er godt innenfor drikkevannsforskriftens krav.

Nøkkeltall for Mostadmark kommunale vannverk:

Antall personer tilknyttet:          355

Antall husstander tilknyttet:      102

Mostadmark kommunale vannverk har Inner Damtjern som hovedkilde. Reservekilde er Vennatjønna.

Vannbehandlingen består av følgende trinn:

 • Grovsil > 5mm
 • 2 stk finsil på 50my (1mm = 1000 my)
 • Membranfiltrering (nano-området med 95% rejeksjon på salter).
 • Desinfeksjon med natriumhypokloritt
 • Alkalisk filter med sand og marmor.

 I 2015 ble det utført 208 enkeltanalyser på dette vannet. Av disse hadde 7 prøver verdier > 100/ml på parameteren Kimtall.  Kimtallsproblematikken har fulgt vannverket siden membranrenseanlegget var nytt og vannverket har ingen store forhåpninger til å kunne løse dette før Malvik kommunale vannverk er knyttet sammen med Mostadmark kommunale vannverk.

 

Utfordringer

 • Vår reservevannsløsning er utilfredsstillende. Vannverket har Stavsjøen som reservevannskilde. Dette er en råvannskilde som ikke vil oppfylle Drikkevannsforskriftens kvalitetskrav ved innkobling fordi vi ikke har  rensetekniske prosesser i etterkant. Det er en interessekonflikt mellom beskyttelse av Stavsjøen som reservevannskilde og bruk av området til friluftsliv.
 • Vi har en lang forsyningsvei fra Trondheim med en hovedledning som går gjennom områder som kan være rasutsatte både i Trondheim og i Malvik.
 • Vannkrevende industri er lagt på areal der framføringskostnadene for vann er store, leveransevegen lang og komplisert. Vi kan i vårt eksisterende system ikke forsyne disse områdene på annen måte i dag.
 • 15,2% av kommunens spillvannsledninger er lagt før 1959. Dette kan være en utfordring både med hensyn til folkehelse og flomforebygging

Referanser

FHI. Miljø og helse- en forskningsbasert kunnskapsoversikt

Lokal overvåking av drikkevann

KOSTRA