English A A A A A
Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Malvik kommune forholder seg til nasjonale regler og føringer.

Malvik kommune har egen lokal forskrift som på nåværende tidspunkt gjelder ut 23. juni 2021.

Hva er nasjonale regler?

 • De nasjonale reglene i en forskrift gjelder for alle kommunene i Norge.

Hva er lokale regler?

 • De lokale reglene som  og er fastsatt i en lokal forskrift, kan være strengere enn nasjonal forskrift og de nasjonale anbefalingene.
 • Malvik kommune egen forskrift gjelder ut 9. juni.

Hva er forskjellen på en regel og en anbefaling?

 • En regel i en forskrift må følges, uavhengig om den er nasjonal eller lokal. Ved brudd på regel kan du få bot.
 • En anbefaling eller et råd er noe du bør følge.

Dette er de viktigste reglene og anbefalingene

 • Hold avstand til andre.
 • Begrens dine antall sosiale kontakter.
 • Vær nøye med håndhygienen din.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du har symptomer.
 • Bruk munnbind hvis du ikke kan holde avstand.
 • Bruk munnbind på kollektivreiser.

Lokal forskrift for Malvik kommune

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Malvik kommune

Serverings- og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Malvik kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jamfør smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Skjenking av alkoholholdig drikk ved spise- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke slippe inn gjester etter klokken 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre klokken 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter etter dette. Alkoholholdig drikk kan kun serveres i forbindelse med servering av mat, det vil si minimum hovedrett.

Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten (buss og tog) skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Avstandskrav på treningssentre og fysikalske institutt og lignende

Private treningssentre, fysikalske institutt og lignende kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst to meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

Påbud om registrering av kunder ved treningssenter

Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

 


Lokale anbefalinger

Sosiale kontakter

Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/skole).

Private sammenkomster i eget hjem

Det anbefales å ha maksimalt 10 gjester i private hjem. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst en meters avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

Munnbind innendørs i det offentlige rom

Det anbefales at voksne og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind innendørs i butikker og kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende.

Munnbind hos virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre

Det anbefales at ansatte og kunder (voksne) og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til hverandre. Kunder kan ta av munnbindet dersom dette er nødvendig for utførelsen av behandlingen.

Idrett og kultur

Det oppfordres til å følge nasjonale veiledere for organiserte kultur- og idrettsarrangement.
Trondheim kommune har begrensninger til tirsdag 22. juni, og nabokommunenes regler gjelder for aktivitet på tvers av kommuner.

Arrangementer

Det oppfordres til å følge bestemmelsene i covid-19-forskriften samt nasjonale veiledere for arrangement.

Hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig

Spesielt om karantene/isolering

Rådmannen understreker viktigheten av at personer som defineres som nærkontakt til smittede er konsekvent ved gjennomføring av ordinær karantene. For å begrense videre smittespredning skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. Ved tvil om egen situasjon oppfordres det til å ta kontakt med koronatelefonen eller sjekke reglene på helsenorge.no.