English A A A A A
Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

I tillegg til egen koronaforskrift forholder Malvik kommune seg til nasjonale regler og føringer. Reglene gjelder fram til og med 23. mars klokken 23.59.

Kort fortalt

 • Malvik kommune går tilbake til de nasjonale føringene fra 29. januar. På nåværende tidspunkt anbefales ikke organisert, innendørs aktivitet for utøvere over 19 år. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Malvik kommune følger regjeringens og Norges idrettsforbund sine føringer for når det gjelder kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer
 • Malvik kommune anmoder idretten om i så liten grad som mulig å krysse kommunegrenser.
 • Anbefaler bruk av munnbind der man ikke kan holde - 1 - en meters avstand: i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

Hva er tatt bort?

Her finner du protokoll fra formannskapsmøte 16. februar.

Krav om bruk av munnbind er tatt bort fra forskriften, både på offentlig sted og ved offentlig transport.

Forbud om skjenking etter klokken 22.00 er også tatt bort.

Hva er videreført?

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring, med navn og telefonnummer.

Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

Gult nivå i barneskole og barnehage

 • Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.
 • Elever i barneskolen, første- til og med sjuende klasse og barn i barnehagene skal altså møte som vanlig dersom det ikke gis annen beskjed fra den enkelte skole eller barnehage. 

Gult nivå i ungdomsskole

 • Ungdomsskolene i Malvik driftes på gult nivå fra og med 20. januar 2021. Lokale tilpasninger og tiltak utover dette vil bli gitt fra den enkelte skole.
   
 • For alle gjelder fortsatt de grunnleggende smitteverntiltak om ikke komme på skolen om man er syk, huske håndvask og holde avstand.

Gult nivå i videregående skole

Regjeringen har anbefalt gult nivå i videregående skole, og Malvik kommune slutter seg til denne anbefalingen. Fylkeskommunen vil informere sine elever om det praktiske undervisningsopplegget på gult nivå.

På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese mer om hva gult og rødt nivå betyr for barnehager og skoler

Regler

 • Serverings- og skjenkesteder i Malvik kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften. 
 • Alle serveringssteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer. 
 • Malvik kommune kan stenge de serveringssteder som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen. 
 • Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring, med navn og telefonnummer.
 • Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

Private sammenkomster

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier med videre, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maksimalt 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Koronahotell

 • Alle personer som kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted for karantene, kan benytte dette i stedet for karantenehotell. Dette gjelder fra nå av, mens det tidligere var slik at de som hadde annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, var nødt til å benytte karantenehotell.
 • Du skal være i reisekarantene i ti døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land. 
 • Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for koronaviruset to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju dager etter ankomst. 

Obligatorisk test ved innreise

 • Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt gjeldende fra mandag 18. januar klokken 17.00.

Mer informasjon fra regjeringen om test ved innreise finner du her.

Anbefalinger

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres. Begrenset konkurranseaktivitet, kan gjenopptas igjen innenfor kommunens grenser.
 • På nåværende tidspunkt anbefales ikke organisert, innendørs aktivitet for utøvere over 19 år. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Kommunale idrettslokaler åpnes/gjøres tilgjengelig i tråd med ovenstående retningslinjer.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger med videre, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier anbefales utsatt dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser
 • Toppidretten kan trene og konkurrere i henhold til nasjonale føringer.

Rådmannen vil for øvrig understreke viktigheten av at innbyggerne i Malvik kommune følger nasjonale råd og anbefalinger:

 • Holde avstand til hverandre.
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser (særlig viktig i rushtid hvor avstand ikke kan overholdes).
 • Bruk av munnbind i drosje (og registrering av alle reisende i henhold til forskrift).
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og lignende.
 • Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.
 • Forholder seg til nabokommunenes påbud og anbefalinger ved eventuelle reiser til aktuelle kommuner. 
 • Følge Regjeringen og FHI sine anbefalinger om gjennomføring av vinteferie

Nasjonale anbefalinger

 • I tillegg har også regjeringen sendt ut en rekke anbefalinger om hvordan vi bør oppføre oss for å begrense smittespredning.

Her finner du samlet informasjon fra regjeringen og departementene om koronasituasjonen.

Informasjon på flere språk/Information in other languages