English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Dette er regjeringens koronatiltak

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokken 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 50 personer i minnestunder etter begravelser og bisettelser. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste plasser. Se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med to meters avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede, og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er tilstede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Det er påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst en meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Det er skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Det er påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent:
 • bibliotek
 • fornøyelsesparker
 • svømmehaller
 • badeland
 • spa-anlegg
 • hotellbasseng
 • treningssentre
 • bingohaller
 • spillehaller
 • kjøpesentre
 • butikker
 • varemesser
 • midlertidige markeder og lignende
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst en meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for blant annet treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Det er påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbudet gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter. Munnbind kan tas av i forbindelse med behandlingen.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre, eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Det er påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Det er karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Nasjonale råd og anbefalinger

 • Alle bør holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Du bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Du kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Du må tenke gjennom hvor mange nærkontakter du har totalt.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at du holder to meters avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur og fritidsaktiviteter.

Skoler, barnehager og SFO

 • Det anbefales jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov ta igjen bruk av trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet blir besluttet lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eler barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne tilstede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

 • Det anbefales minimum en meters avstand, og bruk av hjemmekontor.
 • Det anbefales å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller lignende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der personer oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

For mer informasjon, se regjeringens pressemelding fra 7. desember.