English A A A A A

Deponi for rene masser

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunene i Trondheimsregionen har utarbeidet en felles veileder «Deponering av rene masser i Trondheimsregionen» med informasjon til søker og retningslinjer for saksbehandler for å samordne saksbehandlingsrutinene i kommunene.

 

Rene overskuddsmasser

Oppfylling av rene masser kan også medføre fare eller ulempe for omgivelsene.

Store områder i Trondheimsregionen har forekomster av kvikkleire i grunnen, og oppfylling med overskuddsmasser må derfor skje i samråd med geoteknisk sakkyndig.

Forholdet til sårbar natur, naturmangfold, trafikk, friluftsliv, turstier, kulturlandskap, forminner, vannressurser, støv og støy ved anleggsdrift og transport  o.s.v. kan medføre konflikt. For at slike hensyn skal bli vurdert og ivaretatt, må det søkes kommunen før slik oppfylling kan foretas.

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ tekniske tjenester 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Deponering av rene masser i Trondheimsregionen
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før du går i gang med å planlegge et deponi for rene masser, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen der deponiet skal ligge. Slik får du avklart hvilke forhold som må vurderes i området. Det kan være greit å be om en forhåndskonferanse med kommunen for å avklare de forskjellige forhold før søknaden utarbeides.

En oversikt over viktige hensyn som må tas ved etablering av deponi er gitt nedenfor. Hvilke hensyn som er relevante vil variere fra sted til sted.

Dersom et tiltak utgjør et ”vesentlig terrenginngrep”, så skal det sendes inn søknad. Dersom tiltaket fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, så skal tiltaket behandles, selv om terrengendringen er under grensene gitt under. Listen er ikke uttømmende, men slike forhold kan være:

 • Geoteknisk stabilitet. Under den marine grensen, som i Trondheimsregionen ligger på ca. 170 m.o.h. er det særlig fare for leirskred som er aktuelt.
 • Hensynet til naboer, støv, støy, trafikk-økning langs adkomstvei, friluftsliv, ferdsel på turstier, kulturminner, kulturlandskap etc.
 • Hensynet til naturen, biologisk mangfold, trekkruter for vilt, vannressurser etc.
 • Hensynet til dyrket mark.

Dersom du er i tvil om ditt tiltak berøres av spesielle hensyn, ta kontakt med kommunen.

Tiltakshaver kan i ettertid bli holdt ansvarlig for skader som følge av å ha oversett farer eller andre spesielle hensyn.

Tiltaket er i alle tilfeller søknadspliktig dersom det fører til en endring fra opprinnelig terreng på :

 • Over 3 m i spredtbygd strøk
 • Over 1,5 m i tettbygd strøk
 • Over 0,5 m i rekkehusbebyggelse o.l.
 • Hvis berørt areal er over 1 dekar
 • Andre hensyn kan også medføre søknadsplikt

Masseoppfylling oppfattes alltid som dispensasjon fra arealformålet i anleggsperioden.

Søknadsplikten gjelder både ved uttak av masse og ved oppfylling med overskuddsmasse. Søknaden må vedlegges en teknisk plan for massedeponiet, som bør være i tråd med Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt  

Ved dispensasjonsøknad må plan og søknad utarbeides av fagkyndig, fortrinnsvis med foretak med særskilt kompetanse.

Behov for reguleringsplan

Kommunen kan kreve at det lages en reguleringsplan for området hvis planlagt deponi:

 • Er i strid med gjeldende arealplan i kommunen
 • Medfører interessekonflikt i forhold til naboer eller allmenheten
 • Berører store arealer
 • Berører stor mengde masser

En reguleringsplan vil gjennom høringsprosessen bidra til sikre at alle parter og hensyn blir ivaretatt. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om dette.

Skjema

Skjemaet "Henvendelser til areal og samfunnsplanlegging" kan benyttes ved anmodning om forhåndskonferanse.

Henvendelser til areal og samfunnsplanlegging

Vedlegg

Teknisk plan

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Se veileder om retningslinjer for saksbehandling.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-18 14:41
Gyldig til2022-01-14