English A A A A A

Dagtilbud for personer med demens

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Eldre som bor hjemme og som har behov for å komme seg ut for å treffe andre mennesker kan søke om dagtilbud. Det må foreligge et kvalifisert behov hos bruker for at dagtilbud blir innvilget. Dagtilbudet har transportordning som henter i hjemmet om morgenen og kjører hjem på ettermiddagen.

Dagtilbud for holder til i et trivelig lokale ved Hommelvik helsetun. Det er åpent hver tirdag, torsdag og fredag kl: 10.00- 14.30. I helligdager og ferier kan det være avvik fra dette.

 Dagen starter med felles frokost. Vi legger vekt på fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter inne eller ute. Den gode samtalen er en viktig del av dagen.

Før hjemmereise serveres middag som lages ved Betania Malvik.

Tilbudet har plass til 10 personer hver gang. Egenandel som inkluderer frokost, kaffe, middag og transport.

 

Målgruppe

Hjemmeboende eldre personer med demens som bor i egen bolig.

Kriterier/vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Pris for tjenesten

http://file:///C:/Users/marstr/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TODAD36S/betalingssatser+2019.pdf

Betalingsregulativ for praktisk hjelp og opplæring i hjemmet m.m.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Dagtilbud
aaa

Lover og forskrifter

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Koordinerende enhet tlf. 73 97 20 00 / mobil 91 35 96 54

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Koordinerende enhet
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-03-09 11:53
Gyldig til2019-12-31