English A A A A A

Dagrehabilitering

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Rehabiliteringstilbudet gjelder for personer over 18 år og skal: 

  • bidra til rehabiliteringstjenester til innbyggerne i Malvik kommune
  • bidra til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse
  • virke helsefremmende og generelt forebyggende
  • forebygge sykehusinnleggelser, samt fungere som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem

Det er et tverrfaglig team (fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier) som gjennomfører både individuell- og gruppetrening.

Tilbudet gis mandag, onsdag og fredag fra kl. 11.00-14.30 ved Hommelvik helsetun. 

Ved behov kan kommunen organisere transport til og fra tilbudet.

For mer informasjon kontakt Koordinerende enhet tlf. 913 59 654.

Målgruppe

  • Innbyggere med et rehabiliteringsbehov etter innleggelse på sykehus
  • Hjemmeboende med brått funksjonsfall
  • Personer med kroniske lidelser 
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktinformasjon:
Koordinerende enhet tlf 913 59 654

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknadsfrist

Søknader behandles forløpende

Søknaden sendes til

Koordinerende enhet

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og rehabilitering
Besøksadresse:Maivegen 17 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 08:23
Gyldig til2019-05-01