English A A A A A
Bilde av barn som leker ute

2019

Årsplan Vikhammeråsen barnehage

1 - Informasjon om barnehagen

Vikhammeråsen barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1–6 år. Det er 12 ansatte ved barnehagen. Barn og personalet er delt inn i tre avdelinger.

Åpningstider

Barnehagen har åpent fra klokken 07.15–16.45

Barnehagen er samlokalisert med grendaskolen på Vikhammeråsen. Barnehagen og skolen åpnet 1984. Vi har et unikt stort uteområde med mye skog, og gang- og sykkelvei utenfor gjerdet. Barnehagen er omgitt av fine nærområder som skog, andre lekeplasser, barnehage, jorder og bondegårder, butikker, post, bibliotek og sjøen ligger i gangavstand fra barnehagen.

Navn

Avdeling

Mobil

E-post

Turid Dahl

Styrer

480 35 082

turid.dahl@malvik.kommune.no

Blomsterenga

1–3 årsavdeling

468 94 802

eva.sommer@malvik.kommune.no

Furutoppen

3–6 årsavdeling

468 86 418

robert-dretvik.killingberg@malvik.kommune.no

Maurtua

3–6 årsavdeling

468 86 518

tove.forbord@malvik.kommune.no

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø, sikkerhet er et viktig arbeidsområde, hvor vi har fokus på sikkerhet, nærvær og gode rutiner. Vikhammeråsen barnehage har utarbeidet gode planer og rutiner for HMS arbeid.

Primærkontakt

Å ha en primærkontakt (en fast voksen) gir sikkerhet og trygghet for et barn og barnets foreldre. Primærkontakten har hovedansvaret for kontakten med barnet og hjemmet. 
Da er alle barn sikre på at de blir sett og hørt i barnehagehverdagen. Når vi blir godt kjent med foreldrene er det lettere å forstå barna og deres reaksjonsmåte. Det  blir lettere å nå alle barn. Primærkontakten kjenner barnet best, og kan best formidle hvordan barnet har det i barnehagen. Denne måten å jobbe på høyner kvaliteten, og jobben vår blir enda mer spennende.

Småbarn

Barnehagen har én småbarnsavdeling, Blomsterenga, som har tretten plasser for barn i alderen 1–3 år. De er med på alle fellesaktiviteter og arrangementer, men på småbarnas premisser. Hovedfokuset er sosialt samspill mellom barn, og språkutvikling.

Utegruppe

Rammer

Storbarnsavdelingene Furutoppen og Maurtua alternerer på
å være ute og inne annenhver uke. Inne på Skogstua har vi kjøkken, toalett, et lite lekeareal og egne garderobeplasser til alle barna. I gapahuken har vi etablert ildsted med muligheter for tilbereding av mat, og det er benker og bord tilrettelagt for måltider.

Hvorfor

Uteaktivitet gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og flere erfaringer. Utelek i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysisk aktivitet blir en naturlig og lystbetont del av hverdagen. Uteaktivitet gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i naturen, får et eieforhold til den og lærer å ta vare på ”sin” natur. Uteaktivitet gir nye og gode sosiale relasjoner på tvers av etablerte vennskap, avdelinger og aldersgrupper.

Uteområdet

Vi har et stort uteområde med mye skog og ulendt terreng. Dette gjør at barna daglig ferdes på en arena som gir grovmotorisk stimulering og allsidige utfordringer for alle utviklingsnivå. Vi har et variert utvalg av lekeapparater, og en garasje med uteleker, sykler og akematter. Benker og gapahuk med etablert ildsted gjør at vi gjerne tar måltidene utendørs.

2 - Styringsdokument

Sentralt planverk

Her kan du lese om Barnehageloven.

Her kan du lese om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Lokale planer

Malvik kommunes visjon er ÅPEN – NYSKAPENDE – SAMHANDLENDE

Her kan du lese Malvik kommunes samarbeidsplan, en overgang mellom barnehage og skole.

Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel mål 5: Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring.

Utviklingsplan for virksomhet barnehage

I virksomhet barnehage skal vi ha fokus på:

 • tilbakemeldingskultur, språk, personalrollen og ledelse
 • et godt språklig miljø for alle barn og lærende organisasjoner og pedagogisk ledelse
 • personalrollen; tilstedeværelse/delaktighet/nærhet, raushet, inkluderende (barn, ansatte og foreldre)
 • ledelse; nærværsledelse, synlig og tydelig, samarbeid, fleksibilitet, raushet

Barnehagens planer

 • Årsplan
 • Månedsplaner
 • Ukesstruktur

3 - Pedagogisk innhold

Vikhammeråsen barnehage jobber etter Malvik kommunes verdier, ÅPEN – NYSKAPENDE – SAMHANDLENDE. Disse verdiene ligger til grunn for vårt daglige arbeid.

Malvik kommunes verdier

Dette legger vi i begrepene

Åpen

God informasjonsflyt til foreldre. Skaperom for å utveksle informasjon, samtidig som vi ivaretar barnas integritet. De voksne skal dele kunnskap og utnytte hverandre sin kompetanse. Det skal være åpenhet mellom avdelingene, der barna skal føle seg trygge i hele barnehagen.

Nyskapende

Løsningsorientert,spontan, omstillingsdyktig og endringsvillig. Vi deltar i prosjekter og kurs for å tilegne oss ny og bredere kompetanse. Ønsker å arbeide i takt med samfunnet rundt oss. Skape gode arenaer for refleksjon.

Samhandlende

Vi jobber mot felles mål. Gjøre hverandre gode. Har tillit og omsorg for hverandre. Respektererog anerkjenne hverandre. Barnas oppdragelse og danning er et amarbeidsprosjekt mellom foreldre og barnehagen.

Tilbakemeldingskultur

Barna på Vikhammeråsen barnehage skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet gjennom konstruktive tilbakemeldinger. Hvordan vi snakker med barna påvirker barnas adferd, og positive tilbakemeldinger fører til positiv danning og et godt miljø i barnehagen. Alle barn skal oppleve ros og annerkjennelse. Dette skaper glede og gir mestringsfølelse. Vi jobber for å skape trygge barn som skal føle at deres tilstedeværelse er verdsatt i barnehagen.

Hvordan de ansatte gir hverandre tilbakemelding påvirker barnas sosiale utvikling og miljøet i barnehagen. Vi ønsker å være gode forbilder gjennom språk, handling og væremåte. Barna skal oppleve ansatte som roser og anerkjenner hverandre i fellesskap. Vi ønsker å ha stort fokus på hvordan vi kommuniserer og samhandler med barn, og vil gi glede til å ta fatt på livet.

Språk - helhetlig tenking:

Språk og sosiale ferdigheter går ofte hånd i hånd og er et viktig satsingsområde i barnehagen. I vårt arbeid med språk bruker vi ulike verktøy som:

 • snakkepakken
 • mitt valg
 • kor, sang og musikk
 • de hverdagslige samtalene

Språk i et danningsperspektiv

Vi jobber for å implementere språklig bevissthet i vår daglige samspill med barna etter deres premisser og nivå. Vi samtaler om det hverdagslige i alle rutinesituasjoner; språk og samhandling blir derfor en naturlig del av for eksempel leken i sandkassa, rundt matbordet, i garderoben eller en fellestur til nærområdet. Vi jobber aktivt med ord og begreper i her-og nå situasjoner, språkutviklende samtaler, fortellinger, synger, dikter og rimer.

Omsorg og danning

Danning er et nøkkelord når vi reflekterer over følgende spørsmål: Hvordan skaper vi en god framtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid? Kort fortalt er danningsperspektivet forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet og fornuft. Danningsbegrepet utfordrer alle, gjennom omsorg, lek og læring. Dette skjer i samspill med omgivelsene.

Vi ønsker å skape en trygg barnehage for alle barn gjennom systemrettet pedagogisk arbeid. Primærkontaktsystemet ligger i bunnen for all pedagogisk virksomhet i vår barnehage. Alle barn har en fast voksen som sikrer at de blir sett og hørt hver dag. Dette gjør at vi blir godt kjent med foreldrene, som igjen fører til at vi lettere forstår barna og deres reaksjonsmåter.

Personalet ønsker å skape en god læringsarena, utvikle sosial kompetanse, skape et godt klima og være gode rollemodeller. Vi legger stor vekt på lek, vennskap, humor, fysisk aktivitet og kommunikasjon/samhandling barn/barn, voksen/barn og voksen/voksen.

Lek og læring

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen (jf. rammeplanen).

Vi legger vekt på samarbeid mellom avdelingene, og mellom barnehagen og skolen. De små lærer av de store og motsatt. Fysisk aktivitet både ute og inne er viktig for oss. Vi ønsker å ha rikelig med materialer tilgjengelige for barna, slik at de selv kan velge aktiviteter. I tillegg til et stort uteområde, har vi også en gymsal som blir brukt aktivt.

Vi ønsker å være gode voksne som støtter barnet i deres nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst. Vi skal ha delaktige og engasjerte voksne som er gode rollemodeller. Vi skal eksperimentere, utforske og undre oss sammen med barna. Den frie leken har stor læringsverdi for barna, og vi skal skape tid og rom for lek på barnas premisser.

Digitalisering i barnehagen

Digital kompetanse er et satsingsområde for Malvik kommune. I et digitalt samfunn er det elementært at vi tidlig skaper medborgere som er digitalt kompetente – dette starter allerede i barnehagen.
Det digitale i barnehagen skal være en kilde til undring, utforskning og lek.

Å benytte oss av digitale verktøy i barnehagen er en helhetlig pedagogisk utviklingsprosjekt hvor barnas danning og utvikling står i fokus. 
De digitale verktøyene som barnehagen bruker er blant annet digital bilderamme hvor vi aktivt legger ut bildedokumentasjon fra dagen og smartboard som vi bruker i planlagte aktiviteter, spontant eller etterspørsel fra barna.

Digitalisering som kommunikasjonsmiddel

I tillegg blir digitale verktøy brukt som en ressurs for kommunikasjon med barnets hjem; Vi sender ut månedsplan på mail til alle foreldre og daglig kommunikasjon via telefonsamtaler og/eller tekstmelding. Barnehagen har en kommunal nettside hvor du finner barnehagens årsplan, informasjon om barnehagen og kontaktinformasjon.

Mat og måltider

Kosthold, ernæring og hygiene har vært et tema på våre planleggingsdager, og vi har fått kurs i viktigheten av et sunt kosthold i barnehagen. 
Et sunt og næringsrikt kosthold er derfor en sentral faktor i vårt pedagogiske arbeid. Barna får være delaktig i matlagingen og de får muligheten til å smake på ulike matretter. 
Barn som ønsker å spise frokost i barnehagen har med egen matpakke. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til ha med en matpakke som gir et sunt og variert kosthold som bidrar til energi for dagen. Denne matpakken inneholder mat til frokost, og til andremåltidet.


Til lunsj serverer vi brødmat med ulike pålegg og melk. Vi serverer varmmat minst to ganger i uka. I tillegg til dette blir barna servert frukt og grønnsaker. Vi har fokus på at barna skal oppleve glede, mestring og selvstendighet under alle måltid.

Sosial kompetanse og mobbing

Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås med andre. Vi skal ha jevnlig kompetanseheving for ansatte i hvordan jobbe med sosial kompetanse og 
relasjonsygging. Vi jobber med barnas holdninger, og bruker sosial kompetanse som en ressurs mot mobbing.

Dette innebærer at vi øver på:

 • empati og rolletaking
 • prososial adferd
 • selvhevdelse
 • selvkontroll
 • lek, glede og humor

Vi jobber for å fremme vennskap og fellesskap, og skal ha aktive og tydelige voksne som i størst mulig grad bruker sin tid sammen med barna. De voksne skal være gode rollemodeller i samspill, og det skal være et tett samarbeid med barnas hjem.

Verktøy

Vi benytter oss av læringsverktøyet MITT VALG, som skal øke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjoner får barna bygge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Barns medvirkning

Figuren viser barnehagens tanker rundt barns medvirkning.

Illustrasjon som viser barns utviklingssoner

Samarbeid med andre

Illustrasjon som viser barns samarbeid med andre

Tidlig Innsats

For å sikre god utvikling for alle barn har vi tverrfaglig samarbeid med Barne-og familietjenesten. Vårt samarbeid bygger på Tidlig Innsats-modellen utviklet av Øyvind Kvello.
Målet er å gi god og riktig hjelp tidlig. Observasjoner gjort i forbindelse med Tidlig Innsats gir hver enkelt barnehage tilbakemelding på ledelse, struktur og organisering.

Intern vurdering

Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. I vår barnehage skal barna oppleve at de blir hørt og sett hver dag. Vi bruker primærkontakt som et verktøy for å oppnå dette målet. Evaluering av innholdet i barnehagen skjer både i personalgruppa og sammen med barna. Vi reflekterer over oss selv og aktiviteter som vi gjennomfører i barnehagen. Etter en periode (måned/halvår) reflekteres det skriftlig. Dette blir dokumentert til foreldrene. Vi dokumenterer hverdagssituasjonene gjennom dagen i dag, fotoramme, tekstskaping og fotomontasjer. Barna deltar aktivt i dette arbeidet. Gjennom høstens kunstutstilling synliggjøres formingsarbeidet som vi har jobbet med hele høsten. TRAS er et kartleggingsverktøy for språk, som vi bruker ved behov.

Progresjonsplan

Fagområdet

1–2 år

3–4 år

5–6 år skolestartere

Kommunikasjon, språk og tekst

 • Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
 • Møter et mangfold av eventyr, forestillinger, sagn og uttrykksformer.
 • Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord.
 • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruket et variert ordforråd.
 • Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter.
 • Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Kunst, kultur og kreativitet

 • Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.
 • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kunstopplevelser sammen med andre.

Kropp, bevegelse, mat og helse

 • Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
 • Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.
 • Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.
 • Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.
 • Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
 • Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.
 • Få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Kunst, kultur og kreativitet

 • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.
 • Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.
 • Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre.

Natur, miljø og teknologi

 • Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
 • Får kunnskap om dyr og dyreliv.
 • Opplever og utforsker natiren og naturens mangfold.
 • Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
 • Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.
 • Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelser for hvordan de kan ta vare på naturen.
 • Får kjennskap til menneskets livssyklus.

Antall, rom og form

 • Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse.
 • Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.
 • Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.
 • Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.
 • Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter.
 • Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger.
 • Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.

Etikk, religion og filosofi

 • Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
 • Får kjennskap til, forsår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier.
 • Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.
 • Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.
 • Får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på.

Nærmiljø og samfunn

 • Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet.
 • Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse.
 • Brlir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.
 • Får kjennskap til nasjonale minoriteter.
 • Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.
 • Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner.
 • Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.

 

4 - Samarbeid hjem – barnehage

Foreldre/foresatte har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehage og foreldre/foresatte skal utfylle hverandre. Gjensidig forståelse og samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig.
Foreldrene/foresatte sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd er alle foreldre/foresatte på Vikhammeråsen
barnehage.

Foreldre/foresatte sikres medvirkning gjennom samarbeidsutvalget (SU) og Arrangementskomiteen. Vikhammeråsen barnehage har felles arbeidsutvalg med Vikhammeråsen grendaskole (AU).

Kontaktinformasjon til de enkelte utvalg finner du på samarbeidsutvalgets sider.

Foreldresamtaler

1–2 ganger i året, ellers ved behov.

Foreldremøter

Ett møte i året.

Årsplan

Felles for hele barnehagen.

Månedsplan

Konkrete gjøremål hver måned. Dette får foreldre/foresatte tilsendt på e-post, og informasjon blir hengt opp på informasjonstavlen i barnehagen.

Hverdagssituasjoner

I hente- og bringetiden.

Annet

Foreldrekaffe, dugnad, juleavslutning, påskeaktivitet.

Ved sykdom og annet fravær samarbeider avdelingene. Gi oss beskjed om barnet ditt er syk eller har fri innen klokken 08.30.

Oppstart i barnehagen

Som forelder vil du få god informasjon ved oppstart, og en primærkontakt tar vare på både deg og barnet ditt. Vi har en oppstartsamtalefor å utveksle informasjon om barnehagen og barnet, og personalet tilpasser rutiner og organiserer tid og rom etter ditt barns behov. I oppstarten skal vi være sensitive mot barnet, og gir barnet den støtten det trenger.Barnehagen sørger for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter. I oppstarten skal vi ha en tett dialog underveis om hvordan det går og hvordan barnet ditt har det.

 

5 - Overganger

Småbarn – storbarn

På Vikhammeråsen barnehage kjenner allehverandre, ognår småbarna skal over til storbarnmøter de voksne og barn som de allerede har kjennskap til. Småbarn og storbarnbesøker jevnlig hverandres avdeling, og omgås gjennom frilek og felles aktiviteter. Før oppstart på storbarnhar vi felles foreldresamtale med pedagoger fra avdelingene barnet skal slutte og starte i. Der overføres informasjon om barnet, og vi blir enige om hvordan vi skal kunne tilrettelegge for hvert enkelt barn på en best mulig måte.

Overgang barnehage – skole. BRO

Vi arbeider bevisst med å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. Malvik kommune har etablerte rutinerfor dette arbeidet, som sikrer at barna blir kjent med andre som skal begynne på samme skole. Pedagogisk leder har overgangssamtaler med foresatte og med skolen. De eldste barna har forskjellige aktiviteter og turer sammen gjennom året. Noen av aktivitetene er i samarbeid med Planetringenog Vikhammer Vestre barnehage. Barnehagen er en del av BRO-nettverket i Malvik Kommune. Vi har gode systemer som sikrer god overgang mellom barnehagen og skolen. Barnehagen deltar også i sonemøter sammen med Vikhammer Vestre, Planetringenog Vikhammer/Vikhammeråsen skole. Her på Vikhammeråsen er vi så heldige at barnehagen og grendaskolener samlokalisert.Barnets oppvekstmiljø blir preget av helhetstenkning og kontinuitet, og overgangen frabarnehage til skole blir lettere. Vi har en felles aktivitetsplan som inneholder samarbeid om aktiviteter for barn fra ett til ti år.

6 - Tradisjoner og aktiviteter

Måned

Fagområde

Hva skjer

Januar

Kommunikasjon, språk og tekst.

Foreldresamtaler.

Planleggingsdag 2. januar; barnehagen holder stengt.

Februar

Kommunikasjon, språk og tekst.

6. februar; samefolkets dag.

Karneval, felles med skolen.

Foreldresamtaler.

Mars

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Barnehagedagen med foreldrekaffe.

Solfest.

Eggdypping/maling.

Førskoletreff for skolestarterne fra Vikhammeråsen, Planetringen og Vikhammer Vestre.

April

Kropp, bevegelse, mat og helse.

Påskeferie uke 16; barnehagen holder stengt.

22. april; 2. påskedag - barnehagen holder stengt.

Samlingsstund sammen med skolen.

Mai

Antall, rom og form.

Overgangssamtaler.

Stengt 1. mai, 17. mai og 30. mai (Kristi Himmelfartsdag).

31. mai; planleggingsdag - barnehagen holder stengt.

Dugnad: barn og voksne i barnehagen og på skolen rydder til 17. mai.

Juni

Natur, miljø og teknologi.

Stengt 10 mai; 2. pinsedag.

Skattejakt for 1. trinn og skolestarterne.

Avslutning for skolestarterne.

Sommerfest.

Juli

Natur, miljø og teknologi.

Barnehagen holder feriestengt uke 28, 29 og 30.

August

Nærmiljø og samfunn.

Nye og gamle barn ønskes velkommen til nytt barnehageår.

Planleggingsdag 15. og 16 august - barnehagen holder stengt.

September

Nærmiljø og samfunn.

Innkjøringsperiode for barn og voksne.

Kunstprosjekt.

Aktivitetsdag i barnehagen.

Høsttakkefest.

Foreldremøter.

Oktober

Kunst, kultur og kreativitet.

Kunstprosjekt.

Foreldrekaffe.

November

Kunst, kultur og kreativitet.

Novemberfest.

Kunstutstilling.

Planleggingsdag 30. november; barnehagen holder stengt.

Foreldresamtaler.

Lysfrokost.

Desember

Etikk, religion og filosofi.

Baking i barnehagen med 3. trinn.

Adventssamling.

13. desember: St. Lucia.

Juleavslutning for foreldre og søsken.

Juleverksted.

Nissefest.

Juletretenning.

Juletregang.