English A A A A A
Bilde av barn som leker på utsiden av barnehage

Årsplan for 2019

Årsplan Vidhaugen barnehage

Styringsdokument

I Lov om barnehager § 1 står det: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

Angående barnehagens innhold § 2 står det: «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur».

Andre styringsdokument vi forholder oss til er rammeplan for barnehagen, Malvik kommune sine vedtekter for barnehager, kommuneplanens samfunnsdel, utviklingsplan for virksomhet barnehage, kommunal språkstrategiplan for språk og mobbing mfl.

En årsplan har flere funksjoner. Den skal gi oversikt over barnehagens innhold og arbeidsmetoder. Den er et arbeidsredskap for ansatte, som skal brukes aktivt, både av den enkelte ansatte, hver gruppe og barnehagen i fellesskap. Planen sendes ut til alle foreldre i barnehagen og ligger på barnehagens nettside.

Her finner du mer informasjon om rammeplan for barnehage på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Informasjon om barnehagen

Vidhaugen barnehage er en av Malvik kommune sine sju kommunale barnehager. Barnehagen ligger på Sveberg i et nyetablert boligområde. Vi er en moderne barnehage som åpnet 1. august i 2012, og nyter godt av å jobbe i flotte og fargerike lokaler.

Vi har fem grupper med barn i ulike aldersgrupper, og med aktiviteter i aldersadekvate grupper. Alle gruppene har navn og vindu etter geometriske figurer: Rektangel, Sirkel, Trapes, Kvadrat og Trekant.

Vi har stort fokus på læringsmiljøet, fysisk aktivitet og helse, og miljøbevissthet, og de er alle nærmere beskrevet i denne årsplan.

På alle gruppene er det fire årsverk, hvorav to pedagoger. Den ene pedagogen er pedagogisk leder med hovedansvaret for organiseringa av sin gruppe. I tillegg er det fagarbeidere, assistenter og en lærling på huset. Vi er opptatt av å ha en mangfoldig personalgruppe av begge kjønn, slik at både barn, foreldre og personalet har ulike rollemodeller. Det er flere mannlige ansatte i barnehagen og de er en del av nettverket «Menn i barnehage», i det daglige forkortet til MiB. Det er i tråd med nasjonal satsing for å rekruttere og beholde menn i barnehageyrket.

Vi er opptatt av refleksjon og gjennomtenkte handlinger skal prege barnehagehverdagen. Vi skal være bevisste ansatte som kan begrunne våre handlinger og planer. Kunnskap og kompetanse er viktig for å opprettholde høy kvalitet, og vi har etablert gode rutiner for systematisk refleksjon og veiledning. Alle ansatte har sine ansvarsområder, noe vi syns er viktig fordi vi vokser på ansvar og mestringsfølelse, noe som gjenspeiles i vår visjon «Trø varsomt – her vokser mennesker».

Barnehagen har flere digitale verktøy, blant annet activeboard, informasjonsskjermer, PC-er, iPad og kamera. Vi bruker disse jevnt og bevisst sammen med barna i forbindelse med pedagogiske aktiviteter. Vi har interne retningslinjer for bruken av digitale verktøy som sier at det bruken skal være faglig begrunnet ift våre ulike tema og prosjekt.

Kosthold er viktig for både små og store, så på Vidhaugen har vi valgt ekstra fokus på dette. Vi har derfor egen kokk som er ansvarlig for matlagingen. Vi er bevisste hva vi tilbyr barna av mat og drikke, og vi er opptatt av variasjon. Det skal være innbydende og vi benytter mest mulig rene råvarer. Barnehagen tilbyr havregrøt med ulikt tilbehør til barna til frokost hver dag. Barna får hjemmebakt brød til lunsj, bortsett fra en dag pr uke hvor det er middag. I vinterhalvåret tilbyr vi varm turmat. Vi tilrettelegger spesialkost etter behov. I adventstiden har vi ekstra fokus på matlaging og ivaretar gamle tradisjoner med laging av julepålegg som sylte, pølse, lammerull og prim mm. Dette serveres av stolte barn på julefrokost med foreldre den første uka i desember.

Vi har flere viktige samarbeidspartnere, som blant annet flere utdanningsinstitusjoner, og en av dem er Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Vidhaugen barnehage er praksisbarnehage for studenter fra DMMH, og det betyr at vi har studenter i flere perioder gjennom året. Barnehagen har også elever og studenter fra andre skoler.

 

Åpingstid

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra klokken 07.00–16.30.

Feriestengt

Barnehagen har stengt i uke 28, 29 og 30 samt påske og jul.

Studiedager

barnehagen holder stengt på grunn av felles kompetanseheving for personalet, fem dager i året.
Oversikt over studiedagene står i Årsrute for skoler og barnehager.

Dette gjelder 2. januar, 31. mai, 15. og 16. august og 29. november.

Godkjenning

Årsplanen er behandlet og godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg.

For mer informasjon om barnehagen og kontaktinfo, se barnehagens nettside.

Verdigrunnlag

Malvik kommunes verdier er åpen - nyskapende - samhandlende.

Vi jobber ut i fra dette verdisynet på Vidhaugen, og vi vil at barnehagedagene skal preges av dette både for barn, foreldre og ansatte. Alle skal bli møtt med et smil og «Hei», og vi skal tilpasse en best mulig start på dagen for alle. Det er ulike behov som skal tilfredsstilles og det er vår oppgave å se, lytte og ha en tett dialog med foreldrene om dette. Barna kan ha behov for et fang, eller lek og aktivitet, eller en rolig stund alene.

Vår visjon sier mye om vårt verdigrunnlag: «Trø varsomt - her vokser mennesker».

Vi vil med vår visjon vise at vi setter mennesker i fokus, og at vi er opptatt av utvikling. Dette gjelder både barn og voksne, og samspillet oss i mellom. Vi skal ta utgangspunkt i hvert enkelt barn og barnegruppas behov, interesser, alder og modning. Vi er opptatt av å utvikle barnas sosiale kompetanse, og med det forebygge mobbing. Vi skal bidra til at det etableres vennskap. Alle skal inkluderes i lek og sosialt samspill. Vi vil gi alle barna gode og meningsfylte barnehagedager. Dette skal barna få medvirke til selv, blant annet med utgangspunkt i Barnehageloven § 3: ”Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”.

Som personalgruppe er vi opptatt av vekst og utvikling og vi har stor tro på at refleksjon over egen praksis er utviklende. Vi prioriterer refleksjon i barnehagehverdagen, samtidig som vi setter av tid til dette på møter. Vi gjennomfører jevnlig egne refleksjonsmøter for alle ansatte, på tvers av roller og grupper. Dette legger vi i vårt verdigrunnlag:

Åpen: Positiv innstilling, konstruktiv tilbakemelding og rom for å være den du er.

Nyskapende: Utvikling gjennom refleksjon, vise engasjement og leve i takt med samfunnet.

Samhandlende: Vise tillit og omsorg, se hverandres sterke sider og gjøre hverandre bedre.

Pedagogisk innhold

Vi har fokus på barnas danning som mennesker og hvordan vi som voksne påvirker barnas selvfølelse. Barna skal møtes med respekt og som likeverdige mennesker, og skal oppleve oss som gode rollemodeller for hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi ønsker å være komplementær til barnas hjem og tilby aktiviteter med jevnaldrende som ikke alle opplever hjemme, som bla. variert uteaktivitet, turer, bokstavlek, snekring, kompostering og deltakelse i matlaging.

Fokuset vårt er barnas ressurser og vi vil styrke det de er gode på. For å kvalitetssikre innholdet i barnehagen har vi på Vidhaugen utarbeidet en progresjonsplan. Det er til hjelp for oss ansatte for å sikre at alle barn opplever utvikling og utfordring, ut i fra mestringsnivå og alder.

Vi jobber aktivt for å skape et godt og inspirerende språkmiljø for barna. Ansatte skal være gode rollemodeller for barna slik at de får støtte og veiledning i sin språkutvikling. Dette er med på å styrke deres sosiale kompetanse og lekkompetanse, og det hjelper barna i konflikthåndtering.

Malvik kommune har en felles språkstrategi som skal øke ansattes kompetanse på språk, lesing og skrivning slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring.

Tidlig innsats er forebyggende arbeid og vi vil bistå barna ut i fra deres behov så tidlig som mulig. Vi ser at enkle tiltak i barnehagehverdagen ofte er tilstrekkelig for regulering av atferd når vi tar utgangspunkt i barnas ressurser i samhandling med foreldre. Vår kompetanse bygger på modell utarbeidet av Øyvind Kvello, og legger grunnlaget for vårt arbeid rundt tidlig innsats.

Læringsmiljø

Vi har stort fokus på barnas læringsmiljø og jobber mye med etablering av vennskap og sosial kompetanse. Dette krever tilstedeværende ansatte som støtter og veileder barna. Det er viktig for oss at alle barna blir inkludert, og da ser vi at det fysiske miljøet er en viktig faktor. Vi skal ha et inspirerende lekemiljø som gir varierte opplevelser og felles grunnlag for videre lek og samspill. Kompetanseheving i betydningen av et godt læringsmiljø, skal være med på å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere krenkelser og mobbing. Vi skal jobbe ut i fra felles utviklingsplan for Vidhaugen barnehage og hver gruppe har sin plan tilpasset sin barnegruppe.

Vårt læringssyn er prosessorientert. Vi ser at med tilstedeværelse og tett oppfølging, lærer barna gjennom hverdagssituasjonene i barnehagen. De ansatte skal hele tiden fange opp barnas signaler og uttrykk, og gi tilpasset respons. Hvert barn er avhengig av stimulering og omsorg som er tilpasset seg, for det skal ikke bli for utfordrende, men heller ikke for lite utfordringer som kan føre til kjedsomhet. Ansatte må bekrefte barnet lek, være oppmerksom på hva barnet er opptatt av, og hjelpe barnet til å strekke seg litt lengre. Dette er i trå med vår visjon om å trø varsomt slik at alle barn skal oppleve trygghet og utfordringer i den nærmeste utviklingssonen.

Vi jobber i grupper som er nær i alder og utvikling, hvor vi skal unngå at det blir for utfordrende for barna eller kjedelige. Innenfor gruppene deler vi opp i mindre grupper for å gi mer rom for tettere vennskap, mer spenning, ro og forutsigbarhet. Vi ønsker å gi barna veiledning og tilbakemelding med positive ord og handlinger. Ved å jobbe med positiv tilbakemelding erfarer vi at barna får en mer bevisst holdning i samhandling med hverandre. Vi unngår i størst mulig grad ord som er negativt ladet, som «nei» og «ikke». Vi veileder og regulerer barna ut i fra hva de kan og skal, fremfor hva de ikke skal gjøre. Det er mye læring og pedagogikk i hverdagssituasjonene. Vidhaugen barnehage har lagt grunnlaget for arbeidet rundt læringsmiljøet som pilot i Utdanningsdirektoratets læringsmiljøprosjektet og vi skal nå videreføre dette arbeidet til å bli en del av hverdagen.

Utviklingsplan fysisk aktivitet og helse

Delmål

Tiltak

Ansvar

Tid

Status

Personalet skal tilrettelegge for, og delta i lek og samspill i små grupper, slik at alle barna opplever å være en del av et vennskap.

Personalet skal aktivt delta i lek og samspill med barn, og med det forebygge mobbing.
Vi skal tilrettelegge for aktivitet i smågrupper, og kartlegge ved hjelp av sosiogram, vennebuss eller lignende.

Alle i personalgruppa, med ped.leder som hovedansvarlig.

Daglig

Vennskap kartlagt m vennebuss storbarn sept/okt-18

Alle barn skal bli sett, og ingen oversett: Alle barn er alles ansvar!

Personalet skal fordele seg over hele bhgens området, slik at det er tilstedeværende voksne i nærheten, spesielt i uteleken og ved hovedporten ved Trekant.

Alle i pers.gr har ansvar for å kommunisere med hverandre slik at områdene blir dekt opp.

Daglig

Gjennomført rullering mellom gruppene slik at alle ansatte blir kjent med flere barna

Alle barna skal møte lyttende voksne som følger barnas initiativ for videre samtale og lek.

Personalet skal være bevisst sin rolle som tilstedeværende og lyttende voksne, som er lydhør til barnas budskap og deltar aktivt i samtalen. Lære barna å benevne følelser jamfør prinsippene i «Grønne og røde tanker».

Alle i personalgruppa.

Daglig

Refleksjonsmøter med kompetansedeling.

Studiedag nov 2018 angående trygghetssirkelen.

Tema i samlingsstunder.

Alle barna skal oppleve et fysisk miljø som hver dag innbyr til lek, aktivitet og hvile.

Personalet skal daglig iscenesette slik at det fysiske miljøet innbyr til lek og aktivitet, både inne og ute, i tråd med barnas interesser og behov. Barna bør få muligheten til å delta i iscenesettelsen.

Alle i personalgruppa, spesielt SV, eventuelt TV.

Daglig

Kompetanseheving pers.møte med Saksvik oktober 2018 og studiedag 02.01.19.

Foreldrene skal involveres i læringsmiljøpiloten for best mulig samhandling om barnas beste.

Foreldrene skal ansvarliggjøres når det gjelder forebygging med tanke på inkludering av barn i nærmiljøet. Foreldre skal involveres gjennom tett dialog og oppleve at sitt barn er betydningsfull for fellesskapet, både i barnehagen og hjemmet.

Alle i personalgruppa, med pedagogisk leder som hovedansvarlig.

Jevnlig, og spesielt på for.samt.

Form.møter august med refl. For.samt høst 2018 med ny mal ang betydningsfull.

Temamøte for foreldre og barn 15.03.18.

Personalet skal få økt kompetanse på forebygging, avdekking og stoppe evt mobbing.

Kompetanseheving gjennom kunnskapsformidling og veiledning i Læringsmiljøpiloten, samt refleksjoner på gruppemøter, personalmøter, refleksjonsmøter og studiedager.

Alle i personalgruppa, med styrer som hovedansvarlig for å sette av tid i våre møtefora.

Kontinuerlig og spesielt jmf møteplan

Litt: Begynnende mobbeatferd. Studiedag 30.11.18 med Trygghetssirkelen.

Barnehuset 02.01.19.

Samhandling bla gjennom BRO skal skape trygghet i overganger.

Samhandling mellom barnehage, skole og foreldre jamfør årshjulet til BRO med felles møtepunkt slik at barna blir kjent og trygg på skolens og SFO sitt området før skolestart.

Helle og Tove i samhandling med BRO-nettverket.

Jmf Årshjul

Felles akt.dager høst + vår.

For.møte januar 2018 for skolestarterforeldre.

Refl. Bro-møter ang læringsmiljø.

Jobbinga rundt læringsmiljøet skal være forankret i styringsdokument som rammeplan, årsplan, handlingsplan og strategiplan.

Personalet skal være kjent med og se sammenhengen mellom det daglige arbeidet, teori og forskning.

Alle i personalgruppa med styrer som hovedansvarlig for forankring.

 

Årsplan, utviklingsplan for virksomheten, handlingsplan mot mobbing. Språkstrategi med flere.

         

 

Utviklingsplan fysisk aktivitet og helse

Delmål

Tiltak

Ansvar

Tid

Barna skal bli glad i å være ute, uansett årstid.

Tilrettelegge for gode opplevelser ute i alle årstider.

Alle ansatte, spesielt ansvarsgruppa for fysisk aktivitet og helse.

Daglig, hele året.

Barna skal få erfaring med variert bevegelse og aktivitet.

Tilrettelegge for aktiviteter og turer i ulike terreng,

Ukentlige turer til  Sveberghallen.

Alle ansatte, spesielt ansvarsgruppa for fysisk aktivitet og helse.

Daglig inne, ute og på turer.

Barna skal utvikle finmotorikk og grovmotorikk som gir barna ulike erfaringer og mestringsfølelse.

Kombinere ulike fysiske aktiviteter med et godt kosthold.

Aktiv bruk av verksted for ulike aktiviteter og prosjektarbeid.

Alle ansatte, spesielt ansvarsgruppa for fysisk aktivitet og helse

Daglig inne, ute og på turer.

Barna skal få muligheter til å ivareta sin helse og immunforsvar.

Informasjon til foreldre og ansatte om daglig håndvask når vi kommer til barnehagen, før lek og aktivitet.

Utelek i alle slags vær.

Egen kokk som lager måltid med mest mulig rene råvarer.

Frokosttilbud med grøt. Hjemmebakt brød. Et måltid varmmat hver uke og varmmat på tur vinterhalvåret.

Ansatte i samarbeid med foreldrene.

Hver morgen.

Gi barna nye erfaringer med varierte aktiviteter i aktivitetsuker.

Arrangere aktivitetsuker både sommer og vinter for å gi et allsidig tilbud om aktiviteter.

Hovedansvar for tilrettelegging og planlegging er ansvarsgruppa for fysisk aktivitet og helse, men alle ansatte skal bidra i gjennomføring og vurdering.

Februar og mai/juni.

Utviklingsplan miljøbevissthet

Delmål

Tiltak

Ansvar

Tid

Redusere plastavfall.

Benytte leker, utstyr og materiell i andre, mer miljøvennlige materialer.

Ekstra fokus på gjenbruk av plast.

Utforming av visjon på vegg av plastkorker.

Alle i ansatte og foreldre.

Kontinuerlig

Gjøre barna bevisste på hvordan vi kan ta vare på natur og miljø.

Miljøuke i april/mai.

Plukke søppel.

Resertifisering som Grønt flagg-barnehage.

Alle i ansatte og spesielt ansatte i ansvarsgruppa for miljøbevissthet og Grønt flagg.

Daglig, og spesielt i aktivitetsuka i april/mai.

Lære barna verdien av gjenbruk.

Kildesortering.
Bruke gjenbruksmaterialer i lek og aktiviteter.
Kreativ utfoldelse.

Alle i ansatte og spesielt ansatte i ansvarsgruppa for miljøbevissthet og Grønt flagg.

Daglig

Skape et velstelt og levende uteområde og nærmiljø.

Prosjektarbeid og kjennskap til nærmiljøet.
Såing og planting i barnehagen.
Kompostering av matavfall.

Alle i ansatte og spesielt ansatte i ansvarsgruppa for miljøbevissthet og grønt flagg.

Spesielt fokus mot vår/sommer når bart og etterhvert innhøsting frukt og grønt.

Gi barna forståelse for naturens kretsløp og bærekraftig utvikling, både lokalt og globalt.

Kompostering av matavfall.
Bruk av kompostjord til å så nye planter.
Redusering av avfall.
Kildesortering.

Alle i ansatte og spesielt ansatte i ansvarsgruppa for miljøbevissthet og grønt flagg.

Daglig i utelek og på turer, og spesielt i aktivitetsuka i april/mai.

Vurdering og dokumentasjon

Barna skal oppleve at de blir hørt og sett hver dag. De skal være med i vurderings – og dokumentasjonsarbeidet, og vi skal sette av tid til dette arbeidet. Barna skal bli hørt på hva de ønsker å gjøre. Vi skal undre oss sammen med dem, samtale, lytte og være tilstede. Vi benytter bilder og fortellinger som bakgrunn for pedagogisk dokumentasjon. Det blir sendt hjem og presentert i barnehagen, som utgangspunkt for barna og videreformidling av hva de har opplevd i barnehagehverdagen. De skal selv få ta bilder, noe som gir oss en tilbakemelding på hva de finner interessant.

Alle hverdagssituasjonene er viktig å dokumentere og vurdere, og det gjøres fortløpende. Bilder av prosjektarbeid brukes til å prate om det vi gjorde, oppsummere og finne veien videre. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon aktivt i vurderingsarbeidet gjennom hele året. Personalet vurderer kontinuerlig sitt arbeid, både individuelt, i grupper og i fellesskap. Det er grunnleggende for å finne veien videre. Ekstern vurdering er en felles vurderingsmetode for alle barnehagene i virksomheten som gjennomføres hvert tredje år i alle barnehagene.

For god oppfølging av alle barn, har vi et godt samarbeid med Barne – og familietjenesten (BFT). Målet er å gi god og riktig hjelp så tidlig som mulig. Det innebærer et tett samarbeid med barneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsestasjonen. Gjennom veiledning, konsultasjoner og samhandling med ulike faggrupper vil vi sikre at kommunen ivaretar barn som kan ha behov for ekstra tilrettelegging av tilbudet. BFT er i barnehagen for å observere barn, hvordan personalet jobber og hvordan systemene våre fungerer med organisering og ledelse av gruppene. Dette gir nyttige tilbakemelding og legger grunnlag for videre refleksjoner for vårt videre arbeid.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Vi har stort fokus på foreldresamarbeidet. Det daglige samarbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Personalet vil bidra med hjelp og veiledning i oppdragelsesspørsmål og søke ekstern hjelp i arbeidet med barn og familier, der det er behov for det. Vårt fokus er barnas beste, og noe vi ønsker å samarbeide med foreldrene om, på en best mulig måte.

Vi gjennomfører foreldremøter for nye foreldre juni hvert år, og foreldresamtaler med alle foreldre før barnet begynner i barnehagen. Dette gir et godt grunnlag for en best mulig oppstart, både for barn, foreldre og ansatte. Videre har vi to foreldremøter i månedsskifte august/september, ett på småbarn og ett på storbarn. Vi har et temamøte som er kombinert foreldremøte og personalmøte for felles kompetanseheving i mars hvert år. Det er FAU og personalet som sammen finner tema hvert år.

Vi gjennomfører flere individuelle foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Det er i utgangspunktet en på høsten og en i overgangen vinter/vår. Hvis det er ønskelig med flere foreldresamtaler, er det bare å gi oss beskjed, så avtaler vi det. Vi avtaler foreldresamtaler utenom dette hvis det er behov for det, for eksempel i forbindelse med observasjoner og vurderinger vi gjør som vi ønsker å drøfte med dere foreldre og eventuelt BFT eller andre samarbeidspartnere.

Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i Foreldrerådet, Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU). Disse møtene holdes jevnlig. Det velges en representant og en vararepresentant fra hver gruppe til FAU. Det betyr at FAU ved Vidhaugen barnehage består av ti foreldre, hvor alle gruppene i utgangspunktet er likt representert. FAU samhandler med personalet om våre faste tradisjoner som den årlige høstfesten, gjennomføring av julefrokostene, aktuelle tema til temamøte i mars, dugnad i mai og sommeravslutninger i juni, og evenntuelt andre arrangement.

Overganger

Det er en stor overgang for et barn å begynne i barnehage, og spesielt for de minste som opplever adskillelse fra sin foreldre. Vi er derfor opptatt av å gi barna et godt første møte med barnehagen. En utrygg ettåring har ikke utbytte av å gå i barnehagen, uansett pedagogikk. For at de skal ha utbytte, må de ha en forutsigbar hverdag og en trygg tilvenning. Forskning, bla av May Britt Drugli, viser at de yngste kan behøve opptil fem måneder før de er komfortable nok til å slippe seg løs i det nye miljøet. I vårt arbeid med tilvenning og tilknytning er vi opptatt av kvaliteten i samspillet mellom barn og voksne. I det første semesteret vil vi ha fokus på relasjonsbygging, trygghet, og det å la barna få slå rot i barnehagen. Dette gjør vi ved å strukturere hverdagen med faste rutiner som legging, måltider, påkledning, bleieskift og lek.

Små barn har ikke noe begrep om tid, men med gode, faste rutiner stiller de den indre klokken sin, og hverdagen oppleves som mer forutsigbar og trygg. Ettåringene bruker masse energi på å bli kjent med alt det nye som barnehagelivet fører med seg som nye voksne og barn og nye sanseinntrykk, noe vi må hensyn ta. Når vi ser at barna begynner å slå rot og bli trygge, kan det være tid for å øke graden av utfordringer i takt med barnas trygghet og progresjon på andre områder. Etter hvert vil barna oppleve gruppebytter i barnehagen, noe vi har egne rutiner for. Det skal være gode, trygge overganger i tett dialog med foreldre og det er opp til barna hvor lang tid denne overgangen tar.

Malvik kommune har etablerte rutiner for overganger mellom barnehage og skole. Vidhaugen barnehage er aktivt deltakende i et godt samarbeid i Sveberg sone, som består av oss, Solstrand barnehage, Sveberg barnehage og Sveberg skole. Vi benytter skolens lokaliteter, både ute og inne, i tillegg til Sveberghallen og Sveberg Grendahus. Vi har felles aktiviteter i sonen igjennom hele året, og skolestarterne blir kjent med femtetrinns elever som skal være faddere for barna når de starter på første trinn. Alt dette gjør at barna blir godt kjent i sitt nærmiljø, noe som skaper grunnlaget for trygghet. Vi har etablert gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, som er nedfelt i en plan kalt BRO. Det blir gjennomført overgangssamtaler i forkant av skolestart for alle barna. Foreldrene må samtykke i informasjonen som gis.

Her finner du informasjon om overgangsprosessen fra barnehage til skole.

Tips en venn Skriv ut