English A A A A A

2. Byggesaker

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Gebyr for byggesaker betales per omsøkte tiltak.

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

2.1 Forhåndskonferanse, plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-1

For forhåndskonferanse betales et gebyr på 1 290 kroner.

2.2 Tiltak som kan utføres uten ansvarsrett, pbl. § 20-4

 

Kategori I  :  4 520

Kategori II :  2 260

 

Tiltak i kategori I kan være:

 • Frittliggende garasjer, boder, haller, uthus uten ildsted, drivhus og lignende og med bruksareal under 70 m2.
 • Tilbygg opptil 50 m² (samlet bruksareal).
 • Støttemur lavere enn 1,5 meter
 • Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel.[1]
 • Antenner.
 • Driftsbygninger i landbruket, < 1 000 m2 bruksareal.
 • Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
 • Fasadeendring.

Tiltak i kategori II kan være:

 • Særlig enkle byggearbeider på bolig- og fritidseiendom som veranda, altan, platting og innhegning.
 • Enkle skilt- og reklameinnretninger.
 • Sammenføyning av boenheter [2]
 • Riving av mindre bygninger som garasjer, uthus og lignende
   

 


[1] Eksempel: Når en bod endres til soverom.

[2] Eksempel: Når en sekundær boenhet (utleieleilighet el.) og hovedenhet slås sammen til en og samme boenhet.

 

2.3 Tiltak med krav om ansvarlig foretak, pbl. § 20-3

--- 2.3.1 Boliger

 • Enebolig                                                    27 120
 • Bolig med to boenheter / tomannsbolig        36 160
 • Ny boenhet i eksisterende bolig                   18 080
 
Rekkehus, leilighetsbygg og andre boligbygg med flere enn 2 boenheter. Det betales per leilighet:
 • For den 1. til 10. leiligheten                         15 820
 • For den 11. til 20. leiligheten                       12 430
 • For den 21. til 30. leiligheten                         9 040
 • For den 31. til 50. leiligheten                         5 650
 • Over den 50. leiligheten                                4 520
 
Fritidsbolig                                                   22 600

--- 2.3.2 Frittliggende bygninger, tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring

For de første 50 m² bruksareal vil satsen være 138 kroner per m2 . Deretter beregnes etter følgende tabell [3]
0 – 50 m²                 142
51 – 100 m²             120
101 – 200 m²             99
201 – 400 m²             76
Alt over 400 m²          54
Minstegebyr           4 520
 
 

[3] Eksempel: For et tilbygg på 150 m2 blir gebyret for de første 50 m2 142 x 50 = 7 100 kroner. For de neste 50 m2 blir gebyret 120 x 50 = 6 000. For de siste 50 m2 bli gebyret 99 x 50 = 4 950. Tilsammen 18 050 kroner.

--- 2.3.3 Vesentlig terrenginngrep

Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd mindre enn 5 000 m³           17 190
Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd 5 000 – 10 000 m³               40 100
Større grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd over 10 000 m³          80 220
 
På tiltak som er avklart i en reguleringsplan gis 50 % avslag på ordinær sats.

--- 2.3.4 Støttemur og støyskjerm

For støttemur og støyskjerm høyere enn 1,5 meter betales et gebyr på 7 910 kroner. (For støttemur under 1,5 meter betales et gebyr på 4 520 kroner, se punkt 2.2)

--- 2.3.5 Riving

For riving av boliger, anlegg og konstruksjoner betales et gebyr på 4 520 kroner.

--- 2.3.6 Tekniske installasjoner

For oppføring, endring eller reparasjon av tekniske installasjoner, f.eks. sentral- varmeanlegg, rehabilitering av pipe, tv-mast, radiomast betales et gebyr på 2 260 kroner.

--- 2.3.7 Større konstruksjoner/anlegg

For søknad om større konstruksjoner/anlegg betales et gebyr på 14 690 kroner.

--- 2.3.8 Skilt og reklame

For søknad om oppsetting av større skilt- og reklameinnretninger, betales et gebyr per innretning på 4 520 kroner.

--- 2.3.9 Godkjenning av veg, vann og avløpsløsning

Gebyr for behandling av tekniske planer (veg, vann og avløp) inntil 10 tomter/boliger/utbyggingsareal

under 6 dekar (daa* )                                     33 900
Gebyr for større planer                                    45 200
Driftsveger, turveger, parkeringsplasser etc.       5 650

2.4 Fradeling av areal / arealoverføring

Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr under 2.4 gjelder kun for behandling etter plan- og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se kapittel 7.
 • Fradeling av tomt i regulert område men hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan, per  tomt             4 520
 • Fradeling av tomt i regulert område hvor tomtedeling fremgår av vedtatt plan, per tomt                            2 260
 • Fradeling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting), per tomt                                                 15 820
 • Fradeling av tomt i uregulert område, per tomt                                                                                     15 820
 • Søknad om tillegg/endring                                                                                                                    4 520
 • Behandling etter jordloven § 12 *)                                                                                                        2 000

* satsen er fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2    

2.5 Tiltak som krever dispensasjon

For søknad om dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven uten høring, betales 4 520 kroner per dispensasjon.

For søknad om dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven med høring, betales 10 170 kroner per dispensasjon.

2.6 Mindre revisjoner etter avslag

Dersom byggesøknaden blir avslått, skal det betales normalt gebyr.

For mindre revisjoner av søknad etter avslag betales 25 % av normalt gebyr.  Søknaden regnes som revidert dersom den blir fremsendt innen 4 uker etter at avslaget er mottatt. Byggesaksbehandler avgjør hva som er å anse som en mindre revisjon/endring og hva som er å anse som en ny søknad.

Utvides arealet, betales i tillegg gebyr for det nye arealet beregnet etter satsene i 

punkt 2.3.2, dersom hovedgebyret er beregnet etter dette punktet. Reduseres arealet, skjer ingen nedsettelse av fastsatt gebyr.

2.7 Avsluttet sak før vedtak

Det tas gebyr for saker som avsluttes før vedtak, enten ved at søknaden trekkes eller returneres. Der dokumentregistrering er utført betales 1 290 kroner. Der saksbehandling er påbegynt betales 2 340 kroner.

2.8 Selvbygger

For søknad om ansvarsrett for selvbygger betales et gebyr ved godkjenning av selvbygger på 2 260 kroner.

2.9 Trinnvis behandling, byggesaksforskriften kap. 6

For søknad om rammetillatelse betales 100% av behandlingsgebyr. For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse betales et gebyr på 4 520 kroner.

2.10 Endring av tillatelse

For søknad om endring av allerede gitt tillatelse skal det betales følgende tilleggsgebyr:

 • Ved endringssøknad av tiltak etter 2.2 : 2 260
 • Ved endringssøknad av tiltak etter 2.3 : 4 520

2.11 Midlertidig brukstillatelse

For behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse skal det betales et gebyr på 4 520 kroner. Behandling av søknad om ferdigattest inngår i ordinært behandlingsgebyr i byggesaken.

2.12 Registrering av ikke søknadspliktig tiltak

For registrering i matrikkelen[1] av mindre byggetiltak som ikke er søknadspliktige, betales et gebyr på 570 kroner.

 

[1] Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom med bygning, boliger og adresser.

2.13 Utslippssøknader

 • Avløpsanlegg inntil 15 personekvivalenter (pe).      4 120
 • Avløpsanlegg inntil 50 pe.                                   13 310
 • Utvidelse av eksisterende anlegg inntil 15 pe.        4 120
 • Avløpsanlegg større enn 50 pe.                           29 390
 

(*) 1 daa = 1 dekar eller 1 000 m2