2. Byggesaker

Gebyrregulativet ble vedtatt 18.12.2017. Satsene gjelder fra 1.1.2018.

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

2.1 Forhåndskonferanse, plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-1

For forhåndskonferanse betales et gebyr på 1 190 kroner.

2.2 Tiltak som kan utføres etter ansvarsrett, pbl. § 20-4

 

Kategori I  :  3 700

Kategori II :  1 900

 

Tiltak i kategori I kan være:

 • Frittliggende garasjer, boder, haller, uthus uten ildsted, drivhus og lignende og med bruksareal under 70 m2.
 • Tilbygg opptil 50 m² (samlet bruksareal).
 • Støttemur lavere enn 1,5 meter
 • Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel.
 • Antenner.
 • Driftsbygninger i landbruket, < 1 000 m2 bruksareal
 • Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
 • Fasadeendring.

Tiltak i kategori II kan være:

 • Særlig enkle byggearbeider på bolig- og fritidseiendom som veranda, altan, platting og innhegning.
 • Enkle skilt- og reklameinnretninger.
 • Sammenføyning av boenheter.
 • Riving av mindre bygninger som garasjer, uthus og lignende

2.3 Tiltak med krav om ansvarlig foretak, pbl. § 20-3

 

2.3.1 Boliger

Enebolig                                                    23 000
Bolig med to boenheter / tomannsbolig        30 500
Ny boenhet i eksisterende bolig                   14 030
 
Rekkehus, leilighetsbygg og andre boligbygg med flere enn 2 boenheter. Det betales pr. leilighet:
For den 1. til 10. leiligheten                         14 030
For den 11. til 20. leiligheten                       10 670
For den 21. til 30. leiligheten                         7 670
For den 31. til 50. leiligheten                         4 670
Over den 50. leiligheten                                3 700
 
Fritidsbolig                                                 14 030
 

2.3.2 Frittliggende bygninger, tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring

For de første 50 m² bruksareal vil satsen være 130 pr. m2, satsene beregnes etter følgende tabell:
0 – 50 m²                130
51 – 100 m²             110
101 – 200 m²            90
201 – 400 m²            70
Alt over 400 m²         50
Minstegebyr          3 700
 

2.3.3 Vesentlig terrenginngrep

Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd mindre enn 5 000 m³           15 800
Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd 5 000 – 10 000 m³               36 850
Større grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd over 10 000 m³          73 700
 
På tiltak som er avklart i en reguleringsplan gis 50% avslag på ordinær sats.

2.3.4 Støttemur

For støttemur høyere enn 1,5 meter betales et gebyr på 6 500 kroner.

2.3.5 Riving

For riving av boliger, anlegg og konstruksjoner betales et gebyr på 3 700 kroner.

2.3.6 Tekniske installasjoner

For oppføring, endring eller reparasjon av tekniske installasjoner, f.eks. sentral- varmeanlegg, rehabilitering av pipe, tv-mast, radiomast betales et gebyr på 1 900 kroner.

2.3.7 Skilt og reklame

For søknad om oppsetting av større skilt- og reklameinnretninger, betales et gebyr pr. innretning på 3 700 kroner.

2.3.8 Godkjenning av veg, vann og avløpsløsning

Gebyr for behandling av tekniske planer (veg, vann og avløp) inntil 10 tomter/boliger/utbyggingsareal
under 6 dekar (daa[1]).                                22 000
Gebyr for større planer                                  27 000
Driftsveger, turveger, parkeringsplasser etc.     5 270
 

2.4 Fradeling av areal / arealoverføring

Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr under 2.4 gjelder kun for behandling etter plan- og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se kapittel 7.
 • Fradeling av tomt i regulert område men hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan, pr. tomt              3 700
 • Fradeling av tomt i regulert område hvor tomtedeling fremgår av vedtatt plan, pr. tomt                            1 900
 • Fradeling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting), pr. tomt                                                 14 000
 • Fradeling av tomt i uregulert område, pr. tomt                                                                                     14 000
 • Søknad om tillegg/endring                                                                                                                    3 700
 • Behandling etter jordloven § 12 *)                                                                                                        2 000

* satsen er fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2    

2.5 Tiltak som krever dispensasjon

For dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, betales 4 200 kroner pr. dispensasjon.

2.6 Avsluttet sak før vedtak

Det tas gebyr for saker som avsluttes før vedtak, enten ved at søknaden trekkes eller returneres. Der dokumentregistrering er utført betales 1 190 kroner. Der saksbehandling er påbegynt betales 2 150 kroner.

2.7 Utslippssøknader

 • Avløpsanlegg inntil 15 personekvivalenter (pe).      3 820
 • Avløpsanlegg inntil 50 pe.                                   12 230
 • Utvidelse av eksisterende anlegg inntil 15 pe.        3 070
 • Avløpsanlegg større enn 50 pe.                           27 000

2.8 Selvbygger

For søknad om ansvarsrett for selvbygger betales et gebyr ved godkjenning av selvbygger på 1 900 kroner.

2.9 Trinnvis behandling, byggesaksforskriften kap. 6

For søknad om rammetillatelse betales 100% av behandlingsgebyr. For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse betales et gebyr på 3 700 kroner.

2.10 Endring av tillatelse

For søknad om endring av allerede gitt tillatelse skal det betales følgende tilleggsgebyr:

 • Ved endringssøknad av tiltak etter 2.2 : 1 900
 • Ved endringssøknad av tiltak etter 2.3 : 3 700

2.11 Midlertidig brukstillatelse

For behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse skal det betales et gebyr på 1 900 kroner. Behandling av søknad om ferdigattest inngår i ordinært behandlingsgebyr i byggesaken.

 

 

[1] 1 daa = 1 dekar eller 1 000 m2

Tips en venn Skriv ut