English A A A A A

2. Byggesaker

Gebyrregulativet ble vedtatt 19.12.2019. Satsene gjelder fra 1.1.2020.

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

2.1 Forhåndskonferanse, plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-1

For forhåndskonferanse betales et gebyr på 1 260 kroner.

2.2 Tiltak som kan utføres uten ansvarsrett, pbl. § 20-4

 

Kategori I  :  3 920

Kategori II :  2 010

 

Tiltak i kategori I kan være:

 • Frittliggende garasjer, boder, haller, uthus uten ildsted, drivhus og lignende og med bruksareal under 70 m2.
 • Tilbygg opptil 50 m² (samlet bruksareal).
 • Støttemur lavere enn 1,5 meter
 • Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel.[1]
 • Antenner.
 • Driftsbygninger i landbruket, < 1 000 m2 bruksareal.
 • Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
 • Fasadeendring.

Tiltak i kategori II kan være:

 • Særlig enkle byggearbeider på bolig- og fritidseiendom som veranda, altan, platting og innhegning.
 • Enkle skilt- og reklameinnretninger.
 • Sammenføyning av boenheter [2]
 • Riving av mindre bygninger som garasjer, uthus og lignende
   

 


[1] Eksempel: Når en bod endres til soverom.

[2] Eksempel: Når en sekundær boenhet (utleieleilighet el.) og hovedenhet slås sammen til en og samme boenhet.

 

2.3 Tiltak med krav om ansvarlig foretak, pbl. § 20-3

--- 2.3.1 Boliger

 • Enebolig                                                    24 370
 • Bolig med to boenheter / tomannsbolig        32 320
 • Ny boenhet i eksisterende bolig                   14 870
 
Rekkehus, leilighetsbygg og andre boligbygg med flere enn 2 boenheter. Det betales per leilighet:
 • For den 1. til 10. leiligheten                         14 870
 • For den 11. til 20. leiligheten                       11 310
 • For den 21. til 30. leiligheten                         8 130
 • For den 31. til 50. leiligheten                         4 950
 • Over den 50. leiligheten                                3 920
 
Fritidsbolig                                                   14 870

--- 2.3.2 Frittliggende bygninger, tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring

For de første 50 m² bruksareal vil satsen være 138 kroner per m2 . Deretter beregnes etter følgende tabell [3]
0 – 50 m²                 138
51 – 100 m²             117
101 – 200 m²             96
201 – 400 m²             74
Alt over 400 m²          53
Minstegebyr           3 920
 
 

[3] Eksempel: For et tilbygg på 150 m2 blir gebyret for de første 50 m2 138 x 50 = 6 900 kroner. For de neste 50 m2 blir gebyret 117 x 50 = 5 850. For de siste 50 m2 bli gebyret 96 x 50 = 4 800. Tilsammen 17 550 kroner.

--- 2.3.3 Vesentlig terrenginngrep

Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd mindre enn 5 000 m³           16 740
Grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd 5 000 – 10 000 m³               39 050
Større grave-, planering- og fyllingsarbeider og steinbrudd over 10 000 m³          78 110
 
På tiltak som er avklart i en reguleringsplan gis 50 % avslag på ordinær sats.

--- 2.3.4 Støttemur

For støttemur høyere enn 1,5 meter betales et gebyr på 6 890 kroner. (For støttemur under 1,5 meter betales et gebyr på 3 920 kroner, se punkt 2.2)

--- 2.3.5 Riving

For riving av boliger, anlegg og konstruksjoner betales et gebyr på 3 920 kroner.

--- 2.3.6 Tekniske installasjoner

For oppføring, endring eller reparasjon av tekniske installasjoner, f.eks. sentral- varmeanlegg, rehabilitering av pipe, tv-mast, radiomast betales et gebyr på 2 010 kroner.

--- 2.3.7 Skilt og reklame

For søknad om oppsetting av større skilt- og reklameinnretninger, betales et gebyr per innretning på 3 920 kroner.

--- 2.3.8 Godkjenning av veg, vann og avløpsløsning

Gebyr for behandling av tekniske planer (veg, vann og avløp) inntil 10 tomter/boliger/utbyggingsareal

under 6 dekar (daa* )                                     23 320
Gebyr for større planer                                    28 620
Driftsveger, turveger, parkeringsplasser etc.       5 590

2.4 Fradeling av areal / arealoverføring

Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr under 2.4 gjelder kun for behandling etter plan- og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg, se kapittel 7.
 • Fradeling av tomt i regulert område men hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan, per  tomt             3 920
 • Fradeling av tomt i regulert område hvor tomtedeling fremgår av vedtatt plan, per tomt                            2 010
 • Fradeling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting), per tomt                                                 14 840
 • Fradeling av tomt i uregulert område, per tomt                                                                                     14 840
 • Søknad om tillegg/endring                                                                                                                    3 920
 • Behandling etter jordloven § 12 *)                                                                                                        2 000

* satsen er fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2    

2.5 Tiltak som krever dispensasjon

For dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, betales 4 450 kroner per dispensasjon.

2.6 Avsluttet sak før vedtak

Det tas gebyr for saker som avsluttes før vedtak, enten ved at søknaden trekkes eller returneres. Der dokumentregistrering er utført betales 1 260 kroner. Der saksbehandling er påbegynt betales 2 280 kroner.

2.7 Utslippssøknader

 • Avløpsanlegg inntil 15 personekvivalenter (pe).      4 050
 • Avløpsanlegg inntil 50 pe.                                   12 960
 • Utvidelse av eksisterende anlegg inntil 15 pe.        3 260
 • Avløpsanlegg større enn 50 pe.                           28 620

2.8 Selvbygger

For søknad om ansvarsrett for selvbygger betales et gebyr ved godkjenning av selvbygger på 2 010 kroner.

2.9 Trinnvis behandling, byggesaksforskriften kap. 6

For søknad om rammetillatelse betales 100% av behandlingsgebyr. For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse betales et gebyr på 3 920 kroner.

2.10 Endring av tillatelse

For søknad om endring av allerede gitt tillatelse skal det betales følgende tilleggsgebyr:

 • Ved endringssøknad av tiltak etter 2.2 : 2 010
 • Ved endringssøknad av tiltak etter 2.3 : 3 920

2.11 Midlertidig brukstillatelse

For behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse skal det betales et gebyr på 2 010 kroner. Behandling av søknad om ferdigattest inngår i ordinært behandlingsgebyr i byggesaken.

 

(*) 1 daa = 1 dekar eller 1 000 m2