English A A A A A
byggesak - forsidebilde

Byggesak

For deg som skal bygge er det en del å sette seg inn i. På disse sidene finner du lenker og oversikter til tjenesteomtaler, veiledere og søknadsskjemaer du kan ha behov for.

"Tjenesteomtaler" på høyremenyen viser forskjellige beskrivelser med informasjon og veiledning for flere typer byggesaker. Direktoratet for Byggkvalitet sine sider kan i tillegg gi deg mye nyttig informasjon når du skal bygge.

Veiledning og kontaktinformasjon

Det er for tiden ingen anledning til veiledning av saksbehandler ved oppmøte på rådhuset. Ta kontakt på e-post til postmottak@malvik.kommune.no eller på telefon 73 97 22 22 mandag, onsdag og fredag fra klokken 10.00 - 14.00 ved spørsmål som gjelder byggesak.

For henvendelser knyttet til påbegynte saker, anbefaler vi at du kontakter saksbehandler direkte. Saksbehandlerens e-postadresse finner du i sakspapirene.

Veien til en komplett byggesøknad

Veiviser:

Hvis du skal bygge for første gang er det en del å sette seg inn i. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg som skal bygge for eksempel garasje eller bod å få oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen, fra idé til ferdig bygg. Se her for hele veiviseren: "Åtte steg fra idé til ferdig søknad". 

Veiviseren tar for seg 8 steg i prosessen :

 1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom.
 2. Hvor stort kan du bygge på eiendommen din?
 3. Hva må du ta hensyn til?
 4. Tegne og plassere byggverket.
 5. Orientere naboene.
 6. Fyll ut søknaden og send inn.
 7. Få svar på søknaden.
 8. Skaffe ferdigattest.

 

Informasjonsfilm

X 8f Lo 35JaSkgqQAAAABJRU 5ErkJggg==

Se  filmen fra Direktoratet for byggkvalitet. Den gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når du for eksempel vil bygge en garasje. Her finner du mer informasjon filmen.

Hva kan du bygge uten å søke?

Forenklingen av reglene (fra 01.07.2015)  gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. Tiltaket må ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen.

For Malvik kommune gjelder følgende:

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ved å søke opp eiendommen via kommunens GISLINE Webinnsyn (kart) GISLINE WebPlan (planregister), eller  eller ved å ta kontakt med kommunen på postmottak@malvik.kommune.no ev. tlf. 73 97 20 00.

Vær oppmerksom på at det i deler av kommunen ikke finnes egen reguleringsplan. Da gjelder kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser.

Det du bygger må ikke komme nærmere kommunale VA-ledninger enn 4,0 m. Dette i henhold til kommunens VA-norm, punkt 4.4.

Når bygget er ferdig:

Du må fylle ut skjema for  "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" og sende til kommunen slik at vi får oppdatert våre digitale kartdata.

Veiledning:

På Direktoratet for Byggkvalitet sine sider finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen:

Hvilken reguleringsplan gjelder for din eiendom?

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret arealplaner.no , der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen. Du kan søke på ditt gårds- og bruksnummer eller adresse for å få opp planen som gjelder.

Ser her for orientering om hvordan det kommunale planverket fungerer.

Dispensasjoner

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke dispensasjon fra regelverket. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Når kan du få dispensasjon?

 • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene.
 • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger og ivareta brannsikkerhet.
 • Du kan ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi.

Slik søker du dispensasjon

Bruk vårt skjema for søknad om dispensasjon. Du må sende inn ett skjema per dispensasjon. Søknaden sendes sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen. 
Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
 • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er
 • tiltaket er permanent eller midlertidig
 • at dispensasjonen er nabovarslet

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan.

Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke. Se gebyrer for byggesak.

Søknaden kan du sende til Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik eller postmottak@malvik.kommune.no.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle dispensasjonssøknaden innen 12 uker. Saksbehandlingstiden løper ikke i den tiden søknaden er mangelfull eller når det ventes på uttalelse fra regionale og statlige myndigheter. 

Eksempler på når du må søke dispensasjon

For kort avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du ved å søke opp eiendommen din i planinnsyn.

Hvis du har et samtykke fra de berørte naboene, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter fra naboen.

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om en dispensasjon.

Andre dispensasjoner fra plan

 • Overskridelse av tillatt grad av utnytting i kommuneplan/reguleringsplan
 • Avvike regulert bygningsutforming i regulerings- eller bebyggelsesplan 

For kort avstand til vei

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som regel være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert riksvei skal som regel være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Lovhenvendelser 

Plan- og bygningsloven, kapittel 19.

Hvor finner du de gamle tegningene til boligen din?

Du kan henvende deg til kommunen for å få kopier av dine gamle hustegninger. Vi gjør oppmerksom på at store deler av arkivet brant ned i 1954 og at det er få tegninger vi har før den tid. Ta kontakt med kommunen på tlf. 73 97 20 00 eller pr. e-post på innsyn@malvik.kommune.no

Det er også mulig å søke i registreringene i vårt digitaliserte, historiske byggesaksarkiv (1955 - 2008). For mer informasjon ser her.

Hvilke søknadsskjema må du bruke?

Digitale løsninger for privatpersoner

Privapersoner kan bruke digital søknadsløsning for søknad uten ansvarsrett og nabovarsling. 

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at søker får veiledning underveis slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen. For kommunen går det raskere å behandle søknaden og journalføringen blir mer effektiv.

Digitale løsninger for profesjonelle aktører

Profesjonelle aktører i byggenæringen kan nå ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak. Søknadsløsningen er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig når de lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen. Løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller.

Byggesaksblanketter

 

Alle søknadsløsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Se filmen om hvordan søknadsprosessen fra utfylling til endelig godkjenning er blitt enklere og tryggere.

Tilknytning kommunalt vann- og avløpsanlegg, sanitærmelding

Sanitærmelding

Tilkobling til kommunal ledning eller endring i sanitærabonnement skal søkes godkjent av Malvik kommunen i en sanitærmelding.

Følgende arbeid på vann- og avløpsanlegg skal søkes om:

 • Tilknytning til offentlig vann/avløp for nye og eksisterende bygg
 • Endret tilknytningspunkt
 • Omlegging av private ledninger
 • Etablering/sanering av slamavskiller 
 • Frakobling fra offentlig vann- /avløpsanlegg

Utførende entreprenør som skal ha ansvaret for vann- og avløpsanlegg skal søke kommunen om sanitærabonnement. Søknaden leveres digitalt og ansvarlig søker må ha tilgang til Volue Entreprenørportal. Kommunen kontrollerer at ansvarlig søker har nødvendig kompetanse ved registrering.

Nye brukere av Entreprenørportalen registrerer seg her:  https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

Hvis du tidligere har sendt inn søknader via Entreprenørportalen til andre kommuner bruker du samme innlogging. Deretter må du be om tilgang hos Malvik kommune i portalen.

Når firmaet er godkjent av Malvik kommune, får du tilsendt en egen link som firmaet skal bruke ved pålogging til sanitærskjema og ferdigmelding. Samme link kan brukes til fremtidige søknader. Saksbehandlingstiden på sanitærmeldinger og ferdigmeldinger er inntil tre uker.

Hvordan skrive ut situasjonskart over din eiendom?

I kommunens WebInnsyn kan du søke på din eiendom og skrive ut situasjonskart som kan brukes til byggesøknaden.

Hva koster det å søke?

Når du søker om en byggesak til kommunen må du betale et gebyr for saksbehandlingen. Satsene er vedtatt i kommunens gebyrregulativ:

Gebyrregulativ for byggesaker 2022

11. Tilknytningsgebyr vann og avløp - MALVIK KOMMUNE