English A A A A A

Boveiledning "kunsten å bo selv"

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Vi gir veiledning og bistand på flere områder som er viktige for å ha en god bosituasjon. Det kan være områder som økonomi, praktiske boferdigheter (som f.eks. rydding, renhold, matlaging m.m.) og naboskap.

Boveileder bistår/veileder ut i fra dine behov og prioriteringer. Både du og boveileder har likestilt ansvar for at oppfølgingen fungerer. Evalueringstidspunkter fastsettes i vedtaket, i tillegg til vurderinger ved behovsendringer.

I noen tilfeller vil det være aktuelt å tilby praktisk bistand (f. eks. til renhold) i kombinasjon med boveiledning.

http://www.malvik.kommune.no/hjemmehjelp.187041.25023590.tkt.html

Målgruppe

Tilbudet retter seg mot personer som med målrettet innsats vil bli i stand til å greie seg bedre selv.

Pris for tjenesten

Boveiledning er gratis

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Koordinerende enhet, tlf 73 97 20 00 / 91 35 96 54

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Koordinerende enhet
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse for enkeltvedtaket.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 08:08
Gyldig til2019-11-26