English A A A A A
illustrasjon til boligsosialt arbeid. Blokkbebyggelse

illustrasjon til boligsosialt arbeid. Blokkbebyggelse

Boligsosialt arbeid

Generelt

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte og styrke og utvikle den enkeltes evne til å mestre hverdagen og boforholdet.

Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.
Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, blant annet boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker (jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7).

Husbankens økonomiske virkemidler som startlån, tilskudd og bostøtte skal bidra til å sikre boliger for vanskeligstilte og øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Status

Boligplanlegging – behov for utredning

Malvik kommune har satset på «eierlinja», dvs. å bidra til at personer som har utfordringer på boligmarkedet skal få muligheten til å etablere seg i egen bolig. Malvik kommune har i den forbindelse vært opptatt av å gi god råd og veiledning om alternative løsninger til innbyggerne, med fokus på hva som er viktig for den enkelte.

Husbankens økonomiske virkemidler som startlån, tilskudd og bostøtte har bidratt til å sikre boliger for vanskeligstilte og øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til eksisterende kommunale boliger og omsorgsboliger er behov for nye boliger med fleksible løsninger og variasjon i boligtyper. Det er blant annet behov for boliger som er tilrettelagt for personer som har behov for et særskilt tilrettelagt botilbud, og er utformet med tanke på å minimere risiko for uønskede hendelser. Det er i dag et økende antall personer som har behov for slike botilbud.

Kommunale boformer i Malvik kommune er gjennomgangsboliger, omsorgsboliger og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Se tabell under "ulike boformer" 

Utfordringer

  • Det er behov for nye boliger med fleksible løsninger og variasjon i boligtyper, blant annet  boliger som er tilrettelagt for personer som har behov for et særskilt tilrettelagt botilbud.