English A A A A A
illustrasjonsbilde av bolighus

illustrasjonsbilde av bolighus

Bolig

Generelt

Boligpolitikken for 90-årene slik den presenteres i Stortingsmelding nr. 34 (1988-89) Boligpolitikk for 90-årene, tar utgangspunkt i de grunnleggende boligbehov, nemlig at ”alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø”. Her beskrives boligen som det stedet man hører til, hvor man har personlig utfoldelse, trivsel og hvile, og et sted der man omgås med familie og venner. Dette samsvarer også med Husbankens mål fra opprettelsen i 1946 om ”å sikre en god boligstandard for hele befolkningen”(St.meld. nr. 34, 1988-89: 5).

Til tross for en betydelig økning i boligprisene, eier flere og flere unge sin egen bolig. Samtidig har boliggjeldsveksten sunket, viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2015. I alt 84 prosent av befolkningen over 16 år bor i en bolig som husholdningen selv eier, noe som er en økning på to prosent siden 1997. Personer som lever i parforhold, og da særlig par med barn, bor i større grad enn andre i eid bolig, men denne gruppen har også høyest gjeld i etableringsfasen. Undersøkelsen viser også at 98 prosent er fornøyd med boligen de lever i.

I våre naboland, Sverige og Danmark, er det ikke like vanlig å eie egen bolig, 61,7 prosent av svenskene eier og 50,1 prosent av danskene.

En god bosituasjon er å ha en bolig som er tilpasset beboers behov og økonomi. De økonomiske virkemidlene som husbanklån, boligtilskudd og bostøtte skal bidra til å sikre boliger til vanskeligstilte og øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Status

Malvik en kommune hvor bosettingen i det vesentlige er basert på eneboliger. Det tiltrekker seg barnefamilier.

Mobilitetsmønstre viser at disse ofte velger å flytte inn til Trondheim når barna flytter hjemmefra. Det bidrar til dårlig kontinuitet i bosettingen.

I Malvik kommune er bolig i utgangspunktet innbyggernes eget ansvar.
Alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig, som et viktig fundament for god livskvalitet, helse, trivsel og mestring.  
Innbyggerne skal få råd og veiledning om alternative løsninger på sitt boligbehov med fokus på hva som er viktig for den enkelte.

Det er en utfordring å ha differensierte botilbud til innbyggerne, med god tilgjengelighet til offentlig servicetilbud og sosiale møteplasser.  Av de som svarte på LEVVEL angir 12,7% liten eller ingen tilgjengelighet til butikk, skole, barnehage og sosiale møteplasser. Dette funnet kan være resultater av uhensiktsmessig bosettingspolitikk men trenger ytterligere utredning.
  

Utfordringer

  • Malvik kommune har få kommunale gjennomgangsboliger, men satser i hovedsak på at innbyggerne skal eie sin egen bolig.