English A A A A A

Betalingssatser og økonomisk moderasjon

Bestemmelser om skolefritidsordning fremgår av opplæringsloven §13-7. Den sier at kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling fra foreldrene.

Betalingssatser

Alle barn som går i 1. til 4. trinn har rett til SFO-plass. Innvilget søknad om plass gjelder ut 4. klasse, og du trenger ikke søke for hvert skoleår.
Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn.

Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO fra 5. til 7. trinn.

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn fra skoleåret 2022 – 2023.

Betalingssatser 1. trinn, gjeldende fra 1. august 2022.

SFO hel plass (over 12 timer per uke)

1 350 kroner

SFO halv plass (inntil 12 timer per uke)

Gratis

Betalingssatser for 2. til 4. trinn, priser gjeldende for 2022.

SFO hel plass (over 10 timer per uke)

2 697 kroner

SFO halv plass (inntil 10 timer per uke)

1 908 kroner


Kostpenger kommer i tillegg.
Oppholdstid er avtalt gjennomsnittlig timetall per uke i løpet av en måned.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon i betalingssatsene med en reduksjon på 20 prosent dersom barnet har søsken i privat eller kommunal barnehage. Det gis også søskenmoderasjon dersom en familie har flere barn på 1. trinn (eksempelvis tvillinger). Det gis i tillegg søskenmoderasjon for særkulsbarn i samme husstand.

Søskenmoderasjon for SFO bortfaller for alle fra og med 2. trinn.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, det blir automatisk registrert i kommunens fakturasystem.

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. til 4. årstrinn

Ordningen gjelder fra 1. august 2021 for familier eller husholdninger som har lav inntekt. En husholdning skal ikke betale mer enn
6 % av brutto årsinntekt for en plass i SFO.

Ordningen gjelder for elever på 1. til 4. trinn i SFO. For skoleåret 2021/2022 er inntektsgrensen slik:

Samlet inntektsgrense for husstanden: 482 350 kroner

Søknaden gjelder for maksimalt ett skoleår om gangen. Søknaden blir innvilget fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Inntekt

Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen. 

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet. 

Dokumentasjon 

Siste skattemelding skal legges ved søknaden. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende. 

Slik søker du

Logg inn i ID-porten

Når søknaden er ferdig behandlet,  vil de som har digital post motta brevet her, andre får brev per post. Dersom du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din. 

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. 

Endringer i inntekt

Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. 

Størrelsen på reduksjonen

Størrelsen på reduksjonen er avhengig av den samlede inntekten til husholdningen.  

Nyttige lenker

Her kan du lese mer om ordningen på lovdata.no.

Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)