English A A A A A

Beredskap i Malvik kommune

Beredskap i Malvik kommune

Beredskapen i Malvik kommune bygger på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Når uønskede hendelser eller kriser rammer, vil kriseledelsen samles. Kriseledelsen koordinerer alle kommunale tiltak, som skal gjennomføres etter gjeldende forskrifter og planer.

Kriseledelsen samarbeider med nødetater og kriseteam i forbindelse med uønskede hendelser og beredskapssituasjoner. Malvik kommune er tilknyttet nødnett.

Viktige telefoner

Brann

110

Politi

112

Lege/AMK

113

Daglegevakt i Malvik (Hommelvik)

73 97 21 00

Legevakt

116 117

Teknisk vakt

916 13 813

Malvik kommune

73 97 20 00

Satelittelefon Malvik kommune

+881652449968

Informasjon

I krise bruker Malvik kommune egne nettsider og Facebook-sider aktivt for å informere innbyggere og andre:

Servicetorg

Servicetorget er Malvik kommunes informasjonssenter for publikum, pårørende og media.

Befolkningsvarsling

I beredskapssituasjoner kan det være behov for informasjon direkte til innbyggeren. Her kan du lese mer om befolkningsvarsling via tekstmelding.

Jod-tabletter ved atomhendelse

Ved en atomulykke eller annen hendelse hvor Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) anbefaler inntak av jod-tabletter, vil Malvik kommune iverksette plan for utdeling av jod-tabletter til barn og unge, gravide og ammende. Utdeling av jod vil i en slik situasjon foregå ved hver enkelt skole eller barnehage, såfremt barnets foresatte har samtykket i at jod kan gis.

Kriseledelse

Kriseledelsens oppgaver er i hovedtrekk overordnet koordinering og prioritering av kommunens ressurser i en krisesituasjon.

Kriseledelsen består av:

 • kommunedirektør
 • organisasjonssjef
 • kommunalsjefer
 • økonomisjef
 • ordfører

I tillegg tiltrer følgende ved behov:

 • kommuneoverlege
 • leder for eiendomsforvaltning
 • virksomhetsledere/andre ledere
 • beredskapsansvarlig
 • politiet
 • informasjonsmedarbeider
 • eksterne involverte faginstanser

Kriseledelsen har følgende støtteapparat:

 • loggførere
 • IKT-ansvarlig
 • servicetorget
 • kriseteam

Kriseteam

Kriseteam har ansvar for psykososial oppfølging av mennesker og lokalsamfunnet som rammes av kriser og katastrofer. Dette er en akuttfaglig ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne, også vil kunne fungere som en ressurs for innsatspersonell.

I ordinær arbeidstid består kriseteamet av ansatte med spesialkompetanse fra Malvik kommune. Utenfor ordinær arbeidstid har Malvik kommune samarbeidsavtale med barnevernsvakta i Trondheim kommune.

Beredskapsansvarlig

Ole Christian Iversen

Mobil

907 80 296

E-post

oci@malvik.kommune.no