English A A A A A
Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.

Interkommunalt samarbeid

Samarbeid mellom Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Malvik kommune har gitt ny kunnskap om beitegrunnlaget til elgbestandene. Faun naturforvaltning AS har undersøkt beitetrykket i de ulike kommunene våren/sommeren 2018.

Beitetakseringen ble gjennomført som overvåkningstaks etter "Solbraametoden 2008" der siste års beiting på de utvalgte indikatorartene (furu, bjørk, rogn, osp, selje og gran) ble vurdert.130 skogbestand ble taksert, hvorav 48 bestand i Midtre Gauldal, 31 bestand i Melhus, 18 bestand i Klæbu, 17 bestand i Trondheim og 16 bestand i Malvik (antall bestand avhenger av skogareal).

Negative trender kan være tidkrevende å snu - bør ta umiddelbare grep

Rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag med tanke på bærekraftig forvaltning av elg i regionen. For å unngå å komme i samme situasjon som i Agder-fylkene, bør det tas umiddelbare grep i Trondheimsregionen. Erfaringer fra Agder viser at det kan være tidkrevende å snu en negativ trend i bestandskondisjon (slaktevekter, kalveproduksjon). Nivået på elgbestanden må tilpasses beitegrunnlaget for å få et bærekraftig beitetrykk. 

Faun naturforvaltning AS gir følgende anbefalinger:

  • Øke jaktuttaket betydelig i samtlige kommuner for å redusere elgtettheten og dermed oppnå et mer bærekraftig beitetrykk.
  • Etter at tettheten er redusert kan jaktuttaket reduseres slik at elgtettheten kan stabiliseres på et betydelig lavere nivå enn i dag.
  • Fastsette konkrete kommunale mål om beitetrykket på furu og ROS-artene på maksimalt 35 prosent.
  • Gjennomføre oppfølgende elgbeitetaksering innen 3-4 år for å følge utviklingen i beitetrykket og evaluere effekten av gjennomførte tiltak.

Resultatene for de enkelte kommunene vil bli presentert for interesserte i møter i begynnelsen av 2019.

Les rapporten her.