English A A A A A
illustrasjonsbilde til befolkningssammensetning. Mange mennesker samlet

illustrasjonsbilde til befolkningssammensetning. Mange mennesker samlet

Befolkningssammensetning

Generelt

Noen nøkkeltall:

 • Befolkningen i Norge har økt fra 2,22 millioner i 1900 til 5,05 millioner i 2013.

 • Andelen innbyggere under 18 år har falt fra 40 til 20 prosent de siste 100 årene.

 • Andelen innbyggere over 70 år har økt, og er i dag 10 prosent.

 • Norge er blant de land i Europa som har høyest fruktbarhet og høyest innvandring.

 • Befolkningsveksten i Norge i 2011-13 er den høyeste på 90 år.

 • Urbanisering har  foregått jevnt over 100 år. 

   

  Den årlige befolkningsveksten har de siste årene vært litt over 1 prosent, omtrent som den globale befolkningsvekst. Befolkningsveksten i Norge i 2011-13 er den høyeste på 90 år. Omtrent en tredjedel av veksten i Norge skyldes fødselsoverskudd, mens resten skyldes netto innvandring. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger antas det at den raske befolkningsveksten vil fortsette en del år framover for deretter å avta (Brunborg, 2012). Det er imidlertid stor usikkerhet om utviklingen, og usikkerheten er i særlig grad knyttet til anslagene for innvandring, dernest til utvikling forventet levealder og fertilitet. Videre øker usikkerheten ved framskrivningene jo lenger fram i tid vi går, og når framskrivningene brytes ned på kjønns og aldergrupper. SSB presenterer derfor flere alternativer i sin befolkningsframskriving basert på ulike forutsetninger med hensyn til fruktbarhet, levealder, inn- og utvandring (Brunborg, 2012):

 • Ifølge hovedalternativet (mellomalternativet) vil det være 6 millioner innbyggere i Norge i 2031 og 7 millioner i 2063.

 • Ifølge lavalternativet blir det 5 millioner nordmenn i 2063.

 • Ifølge høyalternativet blir det 10 millioner nordmenn i 2063.

Status

Malvik kommune er en typisk forstadskommune med

 • Stor befolkningsvekst

 • Stor inn- og utflytting

 • Ung befolkning

 • Stor daglig pendling til arbeidsplassen

 • Stor handelslekkasje

Som forstadskommune har Malvik kommune i mange 10-år hatt en høy gjennomsnittlig befolkningsvekst. I perioden fra 1968 til 1972 var den årlige veksten mellom 2,5 og 6,5 prosent. Pr. januar 2016 hadde Malvik 13498 innbyggere. Ved å se på befolkningstallene for Malvik kommune fra 1950 og fram til idag, kommer det fram at det i alle årene har vært befolkningsvekst og med en gjennomsnitt på 1,66 prosent. På 2000-tallet har det vært en periode med litt lavere vekst. Snittet de siste 16 årene er på 1,2 prosent.

Prognosen viser en fallende befolkningsvekst i Malvik kommune, fra ca. 1,3 prosent årlig vekst i dag og ned til 0,6 prosent årlig vekst på 2040-tallet.

Ved starten av 2016 har kommunen drøyt 1100 innvandrere hvorav bare et lite mindretall flyktninger, familiegjenforente og asylsøkere.

Malvik har pr i dag en relativt ung befolkning, men fra 2020 tyder prognosene på en sterkere økning i antall innbyggere over 80 år. Prognosene viser i dag at økningen vil bli størst i perioden fra 2025 og utover. Det har også vært noe økning i antallet ressurskrevende tjenester til innbyggere under 67 år de siste årene. Dette må få betydning for hvordan vi planlegger kommunens tjenestetilbud.

Les mer om disse tema med tilhørende utfordringer i menyen til høyre.

 

Referanser

Trondheimsregionen, SSB