English A A A A A
Befolkningssammensetning

Befolkningssammensetning

Generelt

Per 1.1.2020 bor det 14 148 personer i Malvik kommune. Dette er en vekst på 108 personer i 2019. Veksten er bedre enn i 2018, men en del lavere enn den gjennomsnittlige veksten de ti foregående årene som har ligget på 157 personer per år. 

Som figuren nedenfor viser, er antall 0-åringer på et stabilt nivå og ligger mellom 160-170 per år. I 2019 er det registrert 150 barn i denne aldersgruppen, noe som er det laveste antall på over 12 år. Antall barn i barnehagealder ligger nå på 908 personer, en nedgang på 16 barn siden i fjor. Denne nedgangen, kombinert med lavt antall barn i aldersgruppen 0 år, vil føre til mindre behov for barnehageplasser fremover. Barn i barneskolealder har økt de siste årene, og det er nå 1 428 barn i denne aldersgruppen, omtrent uendret fra 2018. I ungdomsskolen er antall barn økt med 21 barn til 583 barn.

Befolkningsammensetning - graf

I de eldste aldersgruppene har det vært en tydelig vekst i antall mellom 80 og 90 år. Det er nå 382 personer i denne aldersgruppen, og det er en vekst på 29 personer i 2019. Også antall personer over 90 år har økt med 15 personer de siste fem årene, og totalt er det nå 79 personer i denne gruppen.

Befolkningsammensetning - graf 2

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Utfordringer

En relativt stor økning i de eldste eldre (80/90 år +) vil gi økt behov for helse- og velferdstjenester. Dette har en økonomisk side, men vil også gi utfordringer knyttet til rekruttering av kompetanse. I og med at aldersgrupper med behov for omsorgstjenester øker mye kraftigere enn befolkningen i arbeidsdyktig alder, vil arbeidslivet i årene som kommer preges av knapphet på kompetent arbeidskraft.  

Dersom aldersspesifikk forekomst ikke forandrer seg, vil økningen i forventet levealder i Norge medføre at antall personer med demens mer enn dobles fra 2015 til 2050. Kognitiv svikt og demens medfører utstrakt bruk av helse- og omsorgstjenester og vil utgjøre en økende samfunnsutfordring i årene fremover. 

Framskrivninger viser også at vi vil få en økning i «yngreomsorgen» (brukere i alderen 0-66 år). 

Samhandling og samarbeid (internt og eksternt) er viktig for å sikre et helhetlig tilbud til brukerne, samt gode «overganger» mellom tjenester, er en utfordring. 

Kommunene kan framover ikke forvente å få kompensert befolkningsveksten fullt ut

Tiltak og oppfølging

 • Det er i handlings- og økonomiplan 2020-2023 lagt opp til et planarbeid som skal vurdere nødvendig kapasitetsvekst fremover. Konsekvenser for innretting og dimensjonering av tjenestetilbudet må innarbeides i framtidige handlings- og økonomiplaner.
   
 • Det utarbeides en strategi for et aldersvennlig samfunn
   
 • De siste årene har Malvik kommune hatt en klar satsning på heltidskultur og tjenestekvalitet. Dette er et langsiktig og viktig arbeid som bør videreføres.
   
 • Det må arbeides videre med innføring av velferdsteknologiske tjenester, arbeidsmetoder og løsninger som letter situasjonen for innbyggere, samt bidrar til at kommunen kan løse sammensatte oppgaver på en god og effektiv måte. 
   
 • Det er igangsatt et arbeid med en kompetanse- og rekrutteringsstrategi innen helse og velferd. Det er blant annet etablert en forsøksordning med rekrutteringsstillinger innenfor rammeområdet gjeldende for perioden 2020-2023 som en del av rekrutteringsstrategien. 
   
 • Kommunen har etablert demensteam som består av helsepersonell med spesiell kompetanse innen demensomsorgen. 
   
 • For at helsepersonell skal kunne trene på praktiske ferdigheter og øke kompetansen, er det bl.a. etablert et simuleringsrom ved Hommelvik helsetun.  
   
 • Kommunen må i enda større grad ha fokus på samhandling og samarbeid for å sikre et helhetlig tilbud til brukerne, og sikre gode overganger mellom tjenester.