English A A A A A
illustrasjon av befokningsfremskriving. Mann på voksende søyler

illustrasjon av befokningsfremskriving. Mann på voksende søyler

Befolkningsframskriving

Generelt

Folketallet i Norge fortsetter å vokse hele dette hundreåret, ifølge mellomalternativet i befolkningsframskrivingene. Veksten blir særlig stor i og rundt de store byene, og vi blir stadig flere eldre: I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel.

Status

Malvik kommune utarbeider årlige befolkningsprognoser sammen med de andre kommunene i Trondheimsregionen. Prognosene er utarbeidet på grunnlag av forventet fruktbarhet og dødelighet, antatt boligbygging og hvordan vi tror inn- og utflytting vil utvikle seg, både mellom kommunene i regionen og inn og ut av regionen.

Usikkerheten til prognosene øker jo lengre ut i prognosen vi kommer.

Prognosen viser en fallende vekst i Malvik kommune, fra ca. 1,3 prosent årlig vekst i dag og ned til 0,6 prosent årlig vekst på 2040-tallet.

Malvik har pr i dag en relativt ung befolkning, men fra 2020 tyder prognosene på en sterkere økning i antall innbyggere over 80 år. Prognosene viser i dag at økningen vil bli størst i perioden fra 2025 og utover. Fra at det i dag er knapt 400 personer over 80 år, tyder prognosene på at antallet vil kunne stige til nesten 1 100 innbyggere i 2040. Dette må få betydning for hvordan vi planlegger kommunens tjenestetilbud.

Utfordringer

Den store økningen i gamle eldre 80-99 år  vil gi økt behov for helse- og velferdstjenester