English A A A A A
illustrasjon til barnevern. Gutt som ikke har det så godt.

illustrasjon til barnevern. Gutt som ikke har det så godt.

Barnevern


Generelt

Barnevernet i Norge har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet har ansvar for alle barn og unge fra 0-18 år som oppholder seg i Norge, uavhengig av hvor de kommer fra og hvilken status de har for oppholdet.

Det kommunale barnevernet skal søke å avdekke omsorgssvikt og sette i verk tiltak i forhold til dette. Videre har det kommunale barnevernet ansvar for forebygging, å følge nøye med på forholdene barn lever under, og samarbeide med andre deler av forvaltningen for å medvirke til at barns interesser ivaretas.

Det statlige barnevernet har ansvaret for barneverninstitusjoner. Departementet har ansvar for utdanning, forskning, tilsyn og utarbeidelse av forskrifter og informasjonsmateriell.

Fylkesmannen er tilsynsorgan for barnevernet.

Det er Fylkesnemnda for sosiale saker som beslutter om foreldre skal fratas omsorgen for barn. Ved slike vedtak er det kommunen ved Barneverntjenesten som overtar omsorgsansvaret gjennom å plassere barna i enten institusjon eller fosterhjem. I nærmere 90 % av alle barnevernssaker iverksettes det hjelpetiltak i samsvar med foreldrenes ønsker. Bare i om lag 10 % av sakene fratas foreldrene omsorgsansvaret. Før omsorgsovertakelse kan skje skal det være iverksatt hjelpetiltak.

Barnevernet har gjennom lovgivingen vide og dyptgripende fullmakter på vegne av fellesskapet. Ikke alltid har Barnevernet vist seg denne tilliten verdig, og det er eksempler på at barnevernet har trådt feil og opptrådt krenkende. Det er derfor nødvendig med en kritisk presse som sørger for et stadig søkelys på vår praksis og at barnevernet er gjenstand for offentlig innsyn.

Det er de seneste årene en sterkere forventning til at barn og unge skal ha større innflytelse på sitt eget liv og på de valg som påvirker dette. Dette har også stor betydning for moderne barnevernpraksis. Enkeltbarn og ungdom skal høres og tas hensyn til. Samtidig som innspill fra organisasjoner der tidligere og nåværende barnevernsbarn får innvirkning på utvikling av fagfeltet.

Barnevernet i Norge er i den siste tiden utsatt for til dels sterk kritikk fra andre nasjoner og stater. De nordiske land sin praksis der det offentlige går langt i regulering av forholdet mellom foreldre og barn fortoner seg svært fremmed for andre kulturer. Dette medfører i likhet med en rekke andre dilemma utfordringer for de barnevernsansatte også i Malvik kommune.

 

Status

I Malvik kommune har barneverntjenesten 12 ansatte fordelt på 11,5 årsverk i den kommunale tjenesten. Den kommunale tjenesten er organisert i Barne- og familietjenesten og har ansvaret for saksbehandling, tiltak, oppfølging og veiledning av fosterhjem og tilsyn for barn plassert i fosterhjem i Malvik fra andre kommuner.To privat drevne barneverninstitusjoner er lokalisert til Malvik.

Barneverntjenesten har de senere år hatt en kraftig økning i antall tilmeldte saker (129 i 2015) og gjennom dette også en sterk økning i antall barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet. Dette er i 2016 cirka 70 barn. Antall barn kommunen har omsorgen for har vært stabilt over mange år - ca.17 barn.

Det er en kontinuerlig balansegang mellom lovkrav og tidsfrister på den ene side og rammebetingelsene og kompetansen på den andre siden i Barneverntjenesten. Det sentrale begrepet «rett hjelp til rett tid» utfordres stadig gjennom nærmest daglige dilemma i tjenesten og i forhold til samarbeidspartnere.

Prioriteringen mellom individrettede tiltak i familiene, og deltakelse i arbeid av mer generell forebyggende karakter, utfordrer oss stadig.  Å ha tiltak som hjelper barn og familier slik at de blir uten framtidige hjelpebehov fra barneverntjenesten er en utfordring barnevernet hele tiden møter.

 

 

Utfordringer

 

  • Arbeidet med utvikling av virksomme tiltak innen barnevernstjenesten er en kontinuerlig utfordring og det må hele tiden vurderes hvilke tiltak kommunen selv skal inneha og hvilke som må kjøpes fra stat eller private aktører.

Referanser

Årsmelding for 2015