English A A A A A

Vedtekter for kommunale barnehager

Generelt

I Malvik kommune er det kommunale og private barnehager.

I henhold til barnehageloven skal alle barnehager ha vedtekter, jf. barnehageloven § 8. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. Vedtektene skal inneholde opplysninger som er av betydning for de foresattes forhold til barnehagen.

Kommunestyret vedtar vedtekter for de kommunale barnehagene. De private barnehagene er integrert som en likeverdig del av kommunens samlede barnehagetilbud og utarbeider egne vedtekter som barnehageeiere.

Kommunestyret vedtok 13.12.2021 reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Malvik. 

1. Eierforhold og virkeområde

Malvik kommune eier eller leier lokaler for de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften, jf. barnehageloven § 7.

2. Formål

Barnehagene skal drives i samsvar med barnehagelovens formål, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage. Barnehageloven § 1 Formål

Barnehagene skal følge barnehagelovens bestemmelser, rammeplan for barnehager og andre gjeldende forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

3. Myndighet og ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, bl.a. i form av tilsyn, jf. barnehageloven § 10.

4. Opptak

Det er samordna opptak for kommunale og private barnehager. Søknader om barnehageplass sendes inn elektronisk via kommunens hjemmeside. Eventuell dokumentasjon til søknaden ettersendes.

Malvik kommune tilbyr kun hele dager i barnehagen. Redusert oppholdstid i barnehage betyr at antall dager per uke reduseres.

4.1 Rett til barnehageplass

Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16:

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Barnet må være bosatt i Malvik kommune når barnet starter i barnehagen.

4.2 Hovedopptak

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass, jf. punkt 4.1. Rettigheten gjelder barn som står uten barnehageplass, og som har søkt innen søknadsfristen som er 1.mars.

4.2.1 Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak for etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 18. Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra barne- og familietjenesten og/eller medisinskfaglig kompetent personell.

4.2.2 Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 1. Barn som mister sin plass i barnehage som følge av nedleggelse eller stenging av barnehage
 2. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Dokumentasjon fra sykehus, lege/helsesykepleier eller barne- og familietjenesten.
 3. Skolestartere.
 4. Søsken til barn i samme enhet.
 5. Barn bosatt i barnehagens nærområde.
 6. Det eldste barnet.

Det skal også tas hensyn til gruppesammensetningen i barnehagene, slik at gruppene gis rimelige pedagogiske muligheter.

Private barnehager kan ha egne opptakskriterier.

4.3 Overflyttingsopptak

Gjelder for barn som har en barnehageplass i Malvik, og ønsker overflytting til en annen barnehage. Søknadsfristen er 1. mars og plassene tildeles fra august.

Vurdering av søknader skjer i forkant av samordnet opptak.

Overflyttingssøknader gir ikke klagerett da barnet allerede har en barnehageplass.

4.4 Suppleringsopptak

Det blir foretatt opptak gjennom hele året dersom det blir ledig plass. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak eller overflyttingsopptak.

4.4.1 Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager
 

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak for etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 18. Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra barne- og familietjenesten og/eller medisinskfaglig kompetent personell.

4.4.2 Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 1. Barn som mister sin plass i barnehage som følge av nedleggelse eller stenging av barnehage
 2. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Dokumentasjon kreves. Dokumentasjon fra sykehus, lege/helsesykepleier eller barne- og familietjenesten.
 3. Skolestartere.
 4. Barn bosatt i barnehagens nærområde.
 5. Søsken til barn i samme enhet.
 6. Det eldste barnet.

5. Klagerett

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen, jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6. Dette gjelder kun for søkere som har søkt innen søknadsfristen.

Klagen skal være skriftlig og den må begrunnes, jf. forskriftens § 7. Dersom klagen ikke behandles eller klageren ikke gis medhold, sendes klagen til klagenemnda.

6. Foreldrebetaling

Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per år for plass i barnehage, jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Prisen gjelder for et heldagstilbud. Maksimalprisen fordeles på 11 måneder, der juli er betalingsfri.

Betalingssatser for foreldrebetaling og kost i barnehagene fastsettes av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen.

6.1 Kostpenger

Betaling for mat i barnehagen kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

6.2 Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer to og 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer tre eller flere barn, dersom:

 1. søsknene bor fast sammen, og,
 2. går i barnehager i samme kommune

Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Dersom foresatte har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder. Søknad med dokumentasjon om samværsavtale (40 prosent), må leveres kommunen.

Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger.

6.3 Reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid ved lav inntekt

Barnefamilier med lav betalingsevne tilbys moderasjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid, jf. forskrift om foreldrebetaling § 3b og § 3c.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Søknader avgjøres administrativt. Klageinstans er kommunens klagenemd.

6.4 Betalingsfritak ved sykdom

Det kan, etter søknad, gis betalingsfritak for foreldrebetaling hvis barn har hatt fravær mer enn en måned sammenhengende i forbindelse med sykdom. Sykefraværet må dokumenteres av lege.

6.5 Betalingsfritak ved ekstraordinær stenging

Ved ekstraordinær stenging av barnehagen, kan foresatte få tilbakebetalt foreldrebetaling for de dagene barnehagen holder stengt.

7. Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass skjer via søknadsportalen på kommunens hjemmeside.

Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men ombestemmer seg før plassen tas i bruk.

Tildelt plass beholdes til den sies opp, eller fram til 31. juli det året barnet begynner på skolen.

Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den første i måneden. Det skal betales for barnehageplassen ut oppsigelsestiden.

7.1 Oppsigelse ved bytte av barnehageplass

Ved bytte av plass mellom kommunale barnehager, skal ikke nåværende plass sies opp. Dette skjer automatisk når det takkes ja til ny plass.

Ved bytte av plass mellom private barnehager, eller bytte av plass fra privat til kommunal barnehage, må oppsigelse sendes via søknadsportalen eller direkte til den private barnehagen.

7.2 Oppsigelse fra kommunen

Kommunen kan si opp en barnehageplass med en måneds varsel fra den første i måneden. En slik oppsigelse kan gis ved manglende betaling, ved flytting ut av kommunen eller dersom plassen er tildelt ut ifra uriktige opplysninger.

8. Permisjon fra barnehageplass

Søknad om permisjon fra barnehageplass sendes til barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Permisjonssøknad behandles av styrer ved den enkelte barnehage og innvilges etter følgende kriterier:

 • Permisjon med betalingsfritak kan kun gis når plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.
 • Permisjon kan gis når foresatte har omsorgspermisjon/familieforøkelse, studieopphold eller opphold utenbygds.

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.

9. Ferie og planleggingsdager

Barn i barnehage skal avvikle fem uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av ferieukene må tas sammenhengende. Foresatte skal levere melding om barnets sommerferie til barnehagen innen oppgitt frist.

Ved overgang fra barnehage til skole, skal det avvikles tre uker sammenhengende ferie før 1. august.

Planleggingsdager regnes som en ferieuke. Informasjon om hvilke dager barnehagene skal ha stengt, finnes på «Årsrute for barnehagene, SFO og skolene» på kommunens hjemmeside.

Kommunale barnehager er stengt i de tre siste hele ukene i juli.

I skolens sommerferie drives barnehagene med tilpasset avdelingsstruktur og redusert pedagogisk tilbud.

10. Åpningstid

Barnehagens daglige åpningstid kan variere i de ulike kommunale barnehagene. Informasjon om åpningstider finnes på den enkelte barnehages hjemmeside. Fastsetting av åpningstid eller endring av åpningstid besluttes av enhetsleder i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg.

De kommunale barnehagene holder stengt i forbindelse med påske- og juleferie, 2,5 dager før påske og i romjulen.

11. Barn og foreldres medvirkning

11.1 Barns rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 3.

11.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. barnehageloven § 4.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal bl.a.:

 • bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et best mulig barnehagemiljø.
 • bli forelagt saker, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen med lik representasjon for hver gruppe. Barnehagens eier deltar med en representant. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, jf. barnehageloven § 4.

12. Leke- og oppholdsareal

Malvik kommune følger veiledende norm for barns lekeareal.

Veileledende leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 kvadratmeter for barn over tre år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

13. Taushetsplikt og politiattest

Alle ansatte i barnehagen eller som er tilknyttet barnehagen, har taushetsplikt, jf. barnehageloven § 44 og forvaltningsloven § 13.

Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at ansatte kan melde bekymring og gi opplysninger til sosialtjenesten, jf. barnehageloven § 45 og barneverntjenesten, jf. barnehageloven § 46.

Alle som jobber i barnehager skal fremlegge politiattest. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager, jf. barnehageloven § 30.

14. Forsikring