Bilde av arealplankartet

Bakgrunnsdokumenter til Kommuneplanens arealdel 2010-2021

Klikk HER for å gå direkte til planinnsyn på web, for å se planen i 2D og 3D.

Kommuneplanens arealdel er utarbeidet i tråd med bestemmelser og føringer i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), §§ 11-5 – 11-14.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2010 – 2021 ble første gang vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyret den 30.09.2010. Etter høringsperioden ble forslaget bearbeidet fram til 2.gangs behandling i kommunestyret den 28.02.2011, hvor forslaget ble vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Etter denne høringsperioden ble forslaget igjen bearbeidet fram til 3. gangs behandling i kommunestyret den 20.06.2011, hvor planen ble endelig vedtatt.
Oversikt over saksgangen for kommuneplanens arealdel 2010-2021, arkivsaksnr. 2010/798:

Frist for innspill til revideringen
10.05.2010
 
1.gangs behandling i Kommunestyret
30.09.2010
Offentlig ettersyn
13.10.-26.11.2010
 
2.gangs behandling i Kommunestyret
05.03.2011
Nytt offentlig ettersyn
09.03.-20.04.2011
 
3.gangs behandling i Kommunestyret
20.06.2011


Relevante vedlegg:

1.     Kommuneplanens samfunnsdel Malvik kommune 2010 – 2021. Vedtatt i Kommunestyret 30. august 2010.
 
2.     Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1. utkast planforslag. Vedtatt Trondheimsregionen 11.juni 2010.
 
3.     Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Vedtatt Kommunestyret 11. juni 2010. 
 
4.     Innspill til kommuneplanens arealdel 2010 – 2021. Administrativ melding.  Datert 15. september 2010
 
5.     Oversikt over høringsuttalelsene, med digital tilgang til hver enkelt uttalelse 
 - 1. gangs høringSammendrag og kommentarer til uttalelsene - 1.gangs høring 
 - 2. gangs høringSammendrag og kommentarer til uttalelsene - 2,gangs høring
 
 
6.     Kirkegårdene i Malvik. Vurdering av det framtidige kirkegårdsmønsteret og noen andre arealspørsmål. Administrativ melding. Datert 14. september 2010. 
 
7.     Steinbrudd i Malvik. Behovet og muligheter for å etablere nye steinbrudd. Administrativ melding. Datert 14. september 2010. 
 
8.     Deponi for rene masser i Malvik. Behov og muligheter. Administrativ melding. Datert 14. september 2010. 
 
9.     Konsekvensvurderinger av utbyggingsområdet Nye Sveberg ved Vassåsen. Malvik kommune. Datert 15. september 2010.
 
10.   Konsekvensutredning Nye Sveberg. Rambøll. Datert 28. januar 2011 
Vedlegg KU Nye Sveberg vedlegg 1-5
 
11.   Stjørdal kommune. Arealdelen av kommuneplanen 2010 – 2030. Ny vegforbindelse Hommelvik – Stormyra. Konsekvensvurdering av tiltaket ny hovedvei på strekningen E6/kryss Håkenstad – Stormyra næringsområde – Fv. 705/kryss Hjelset. Ikke datert.