English A A A A A
Illustrasjon til arbeid, inntekt og næring. Helsegradienten.

Illustrasjon til arbeid, inntekt og næring. Helsegradienten.

Arbeid, inntekt og næring

Generelt

Ifølge den såkalte helsegradienten er god helse knyttet til høy utdannelse. Det har nok mange årsaker. Prestisje er en mulig forklaring. Folk med høy utdannelse tar også sunnere valg når det gjelder kosthold, røyking og mosjon, viser forskning. Omvendt med alkohol. Lav utdannelse gir ofte yrkeskarriere i jobber som er fysisk belastende og med eksposisjon for støy, luftforurensning og andre uheldige miljøfaktorer. Arbeid i restaurantbransjen og i landbruk kommer dårlig ut. Desidert dårligst ut på den statistikken som ligger til grunn for helsegradienten kommer arbeidsløse menn. Å søke å motvirke arbeidsledighet og uføretrygding er derfor gode folkehelsetiltak.

Status

Malvik kommune har et forholdsvis lite næringsliv. Det er stor variasjon i type bedrift og størrelse, men det er få arbeidsplasser innen såkalt kunnskapsbasert næring. Malvik har ca. 120 bedrifter med mer enn 5 ansatte. Det er et lavt nivå sammenlignet med andre kommuner. Det burde være et potensiale for etablering av flere virksomheter her.

Malvik kommune er en del av et regionalt arbeidsmarked med korte avstander. Det er viktig at flere innbyggere kan få muligheten til å jobbe innenfor kommunegrensa.

Utdanningsnivået i Malvik er høyt. Fra LEV VEL 2015 svarer 56,4 % å ha høyskole eller universitetsutdanning.

Malvik kommune er også en kommune med forholdsvis høy inntekt pr husstand. Gjennomsnittsinntekt pr husstand etter skatt var i 2010 på kr 511 000,-. Dette er hele 100 000,- mer en landsgjennomsnittet for samme året. Fortsatt i 2013 var gjennomsnittsinntekten i landet (kr. 464 500) betydelig under snittet i Malvik i 2010. Allikevel er det 14 % av respondentene på LEV VEL 2015 som svarer at de har problemer med løpende utgifter ofte eller av og til.

Ledigheten var i januar 2016 på 2,9 %. Pr. 9.2.16 hadde vi 84 helt ledige kvinner og 125 helt ledige menn, totalt 209 helt ledige personer. Trøndelag er så langt lite påvirket av endringene som følge av redusert aktivitet i oljesektoren.

I Malvik er 9,1% av befolkningen mellom 18-67 år uføretrygdet, i Sør-Trøndelag er tallet 9,2%,  og for landet som helhet 9,4%. 

Utfordringer

Referanser

  • Det er registrert et lavt antall bedrifter i Malvik, sammenlignet med andre kommuner. Malvik har et fragmentert næringsliv med få store virksomheter, høy utpendling og til dels stor handelslekkasje.

  • I økonomiske nedgangstider og når arbeidsmarkedet krever mer spesialisert arbeidskraft, er den en utfordring å skaffe jobb til flyktninger.